Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2019 r.

Adresat:

Ministerstwo Finansów Budżet Państwa


Numer identyfikacyjny REGON:
000274068
AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
A. Aktywa trwałe2 168 060 156,942 418 043 305,27A. Fundusze2 926 140 296,833 525 201 725,02
I. Wartości niematerialne i prawne1 689 001,42958 798,57I. Fundusz jednostki4 074 083 710,074 786 251 894,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe1 785 915 135,522 038 581 510,32II. Wynik finansowy netto (+,-)-1 147 943 413,24-1 261 050 169,35
1. Środki trwałe1 342 273 453,681 598 557 497,951. Zysk netto (+)2 098 751,062 350 471,48
1.1. Grunty267 095 758,64280 591 203,512. Strata netto (-)-1 150 042 164,30-1 263 400 640,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom0,000,00III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)0,000,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 022 124 383,281 256 432 379,79IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek0,000,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny19 864 819,8123 411 882,07B. Fundusze placówek0,000,00
1.4. Środki transportu1 807 498,083 416 754,50C. Państwowe fundusze celowe43 912 824,7432 612 203,35
1.5. Inne środki trwałe31 380 993,8734 705 278,08D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania92 138 544,2899 950 602,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)443 548 698,41439 931 203,47I. Zobowiązania długoterminowe0,0014 482,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)92 983,4392 808,90II. Zobowiązania krótkoterminowe91 941 403,8799 694 744,49
III. Należności długoterminowe14 800,0053 776,381. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług2 988 739,953 365 138,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe380 441 220,00378 449 220,002. Zobowiązania wobec budżetów31 637,0019 428,91
1. Akcje i udziały380 441 220,00378 449 220,003. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń9 869 261,4510 988 592,45
2. Inne papiery wartościowe0,000,004. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń52 016 566,4058 288 755,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,005. Pozostałe zobowiązania749 911,15369 424,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek0,000,006. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)3 417 501,473 475 672,54
B. Aktywa obrotowe894 131 508,911 239 721 225,597. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych1 978,770,00
I. Zapasy2 147 755,412 525 392,028. Fundusze specjalne22 865 807,6823 187 732,56
1. Materiały1 253 617,801 565 750,438.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych22 762 748,1323 052 281,50
2. Półprodukty i produkty w toku0,000,008.2. Inne fundusze103 059,55135 451,06
3. Produkty gotowe763 882,97800 600,40III. Rezerwy na zobowiązania0,000,00
4. Towary130 254,64159 041,19IV. Rozliczenia międzyokresowe197 140,41241 375,91
II. Należności krótkoterminowe831 490 245,381 187 300 233,45
1. Należności z tytułu dostaw i usług4 287 657,684 188 349,73
2. Należności od budżetów26 896,278 561,57
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń4 761,132 008,00
4. Pozostałe należności827 109 774,381 183 101 314,15
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych61 155,920,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe60 492 494,9849 843 605,63
1. Środki pieniężne w kasie0,000,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych17 008 713,7517 647 898,09
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego43 483 781,2332 195 707,54
4. Inne środki pieniężne0,000,00
5. Akcje lub udziały0,000,00
6. Inne papiery wartościowe0,000,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe1 013,1451 994,49
Suma aktywów3 062 191 665,853 657 764 530,86Suma pasywów3 062 191 665,853 657 764 530,86

Główny Księgowy

Anna Bartkiewicz

01-07-2020 12:45:20

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Wojciech Kwiatkowski

01-07-2020 13:23:56