Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31/12/2019 r.

Adresat:

Ministerstwo Finansów Budżet Państwa


Numer identyfikacyjny REGON:
000274068
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Lp.EtykietaWartość
1
1.1Nazwa jednostkiMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1.2Siedziba jednostkiWarszawa
1.3Adres jednostkiKrakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa
1.4Podstawowy przedmiot działalności jednostkiZakres działu administracji rządowej, którym kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje m.in. sprawy związane z określaniem kierunków szeroko rozumianej polityki kulturalnej i sposobów jej realizacji, promocją oraz wspieraniem twórczości, działalnością artystyczną i literacką, upowszechnianiem kultury w kraju i za granicą, ochroną dóbr kultury, kinematografią, szkolnictwem artystycznym na różnych szczeblach edukacji jak również innymi działaniami mającymi wpływ na kształt kultury w kraju i zagranicą
2Okres sprawozdawczyRoczny-2019
3Agregat? (Tak / Nie)Tak
4Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowościZgodnie z załączonymi informacjami od podległych jednostek

4.1 Metoda amortyzacji
KodMetoda amortyzacjiDodatkowy opis
1jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnychnie umarza się gruntów i dóbr kultury.
2metoda liniowaamortyzacja metodą liniową stosowana do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej ustalanej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. o wartości powyżej 10 000 zł. Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za cały okres wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
4środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w kosztypozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 1 500 zł do 10 000 zł odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania
5inneJednorazowo przez spisanie w koszty, w miesiącu przyjęcia do użytkowania: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów
KodMetoda wycenyDodatkowy opis
1wyceniane wg cen nabyciaŚrodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - ujmowane są w ewidencji wg wartości początkowej którą stanowi cena nabycia. W przypadku nieodpłatnego otrzymania w wartości określonej w decyzji. Na dzień bilansowy powyższe środki wyceniane są w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inwestycje wyceniane są w cenie nabycia wszystkich zużytych do ich wytworzenia rzeczowych składników majątku, usług obcych, powiększone o wartość wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające zaliczyć się do wartości początkowej wytworzonych w toku inwestycji przedmiotów majątkowych.
2wyceniane wg kosztu wytworzeniaŚrodki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
3wyceniane wg wartości przeszacowanejPo aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, operatu szacunkowego.
4wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabyciaŚrodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny.
5wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organuŚrodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie.
6wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnejŚrodki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
7wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciemŚrodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na podstawie darowizny. Środki trwałe w budowie na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych wycenia się w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem. W bilansie pomniejsza się o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, środki trwałe w budowie, środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w bilansie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
8wyceniane wg wartości nominalnejŚrodki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa.
9zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupuMateriały biurowe, materiały remontowe, środki czystości.
10ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupuMateriały biurowe, materiały remontowe, środki czystości.
11ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowoZgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
12ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowoDotyczy sprzętu i wyposażenia niskiej wartości
13inneNależności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty ( z uwzględnieniem ewentualnych odsetek), pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożnej wyceny. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

5. Inne informacje
KodInformacjaDodatkowy opis
1zmiana zasad rachunkowościZgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
2brak założenia kontynuacji działalności / Likwidacja jednostkiZgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
3zmiana struktury organizacyjnej jednostkiZgoda na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego począwszy od roku szkolnego 2018/19 Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego par.45 ust.8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2018r.,poz.996 z poź. zm.).Szkoła zmieniła nazwę od 01.09.2018r. z Zespołu Szkół Animatorów Kultury na Policealne Studium Animatorów Kultury w Kaliszu.
5istotne zdarzenia, które nastąpiły pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia bilansuW sprawozdaniu finansowym ujmowane sa istotne zdarzenia które nastapiły pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia sprawozdania
6przyjęty próg istotnościW większości jednostek poziom istotności został ustalony na poziomie 1% sumy bilansowej. w niektórych na niższym poziomie tj. 0,2 lub 0,5 % sumy bilansowej.
7inneW 2019 roku wystąpił13 przypadków wzajemnych rozliczeń.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)
RodzajZwiększenia
Lp. Wyszczegól nienie Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Nabycia Przemiesz czenia wewnętrzne Inne Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
(2)(3)(4)(5)(6)(7)
IWartości niematerialne i prawne14 035 136,816 469,371 536 289,9494 365,24624 368,652 261 493,20
1Środki trwałe2 094 436 299,1118 938 331,3886 133 853,37190 463 810,27110 129 818,53405 665 813,55
1.1Grunty267 170 578,645 426 000,008 239 803,870,001 057 000,0014 722 803,87
1.1.1Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom0,000,000,000,000,000,00
1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 332 727 093,0313 512 331,3833 668 310,13182 889 655,3956 214 969,11286 285 266,01
1.3Urządzenia techniczne i maszyny102 361 394,380,0010 963 706,042 202 960,951 739 910,8014 906 577,79
1.4Środki transportu7 972 263,920,002 251 979,520,00721 643,602 973 623,12
1.5Inne środki trwałe384 204 969,140,0031 010 053,815 371 193,9350 396 295,0286 777 542,76

2Środki trwałe placówek
____________
44 839 024,210,000,000,000,000,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)
RodzajZmniejszeniaOgółem
Lp. Wyszczegól nienie Aktualizacja Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) Przemiesz czenia wewnętrzne Inne Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
(8)(9)(10)(11)(12)(13)
IWartości niematerialne i prawne0,00205 348,750,0024 460,30229 809,0516 066 820,96
1Środki trwałe0,006 637 796,301 606 521,2211 693 578,7819 937 896,302 480 164 216,36
1.1Grunty0,000,000,00952 759,00952 759,00280 940 623,51
1.1.1Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom0,000,000,000,000,000,00
1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej0,00153 140,8787 861,533 600 366,253 841 368,651 615 170 990,39
1.3Urządzenia techniczne i maszyny0,003 078 771,05117 849,692 232 964,145 429 584,88111 838 387,29
1.4Środki transportu0,0071 344,580,00356 263,91427 608,4910 518 278,55
1.5Inne środki trwałe0,003 334 539,801 400 810,004 551 225,489 286 575,28461 695 936,62

2Środki trwałe placówek
____________
0,000,000,000,000,0015 779,99

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)
RodzajUmorzenieStan/rokWartość netto
Lp. Wyszczegól nienie Stan umorzenia na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Inne zmniejszenia Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16 +17-18) Stan na początek roku obrotowego (2-14) Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)
IWartości niematerialne i prawne12 346 135,390,001 779 065,651 188 170,10205 348,7515 108 022,391 689 001,42958 798,57
1Środki trwałe752 162 845,432 465 923,6048 537 633,2491 335 280,8812 894 964,74881 606 718,411 342 273 453,681 598 557 497,95
1.1Grunty74 820,000,000,00274 600,000,00349 420,00267 095 758,64280 591 203,51
1.1.1Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom0,000,000,000,000,000,000,000,00
1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej310 602 709,752 465 923,6033 078 026,5014 307 559,921 715 609,17358 738 610,601 022 124 383,281 256 432 379,79
1.3Urządzenia techniczne i maszyny82 496 574,570,007 249 831,844 238 650,475 558 551,6688 426 505,2219 864 819,8123 411 882,07
1.4Środki transportu6 164 765,840,00642 723,10382 019,6987 984,587 101 524,051 807 498,083 416 754,50
1.5Inne środki trwałe352 823 975,270,007 567 051,8072 132 450,805 532 819,33426 990 658,5431 380 993,8734 705 278,08

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:
Lp.Grupa rodzajowaWartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)Wartość rynkowaDodatkowe informacje
1.1Grunty28 377 336,3629 942 659,00Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
1.1.1w tym dobra kultury587 000,00587 000,00Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej21 025 562,3625 150 339,24Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
1.2.1w tym dobra kultury6 509 454,674 000 000,00Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
1.3Urządzenia techniczne i maszyny2 313,7820 107,38Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
1.3.1w tym dobra kultury0,000,00
1.4Środki transportu1 933 634,613 012 130,01Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
1.4.1w tym dobra kultury0,000,00
1.5Inne środki trwałe756 121,20760 389,20Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
1.5.1w tym dobra kultury0,000,00

1.3. Długoterminowe aktywa
Lp.Długoterminowe aktywaKwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałychDodatkowe informacje
1niefinansowe0,00Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
2finansowe0,00Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek

1.4. Grunty użytkowane wieczyście
Lp.OpisKwotaDodatkowe informacje
1Wartość gruntów użytkowanych wieczyście14 865 408,48Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu
Lp.WyszczególnienieWartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasinguDodatkowe informacje
1Grunty4 104 610,65Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej124 028 367,23Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
3Urządzenia techniczne i maszyny2 323 916,98Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
4Środki transportu362 140,00Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
5Inne środki trwałe4 219 739,97Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek

1.6. Papiery wartościowe
Lp.Papiery wartościoweLiczba posiadanych papierów wartościowychWartość posiadanych papierów wartościowychDodatkowe informacje
1Akcje i udziały9 058 982,00378 449 220,00Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
2Dłużne papiery wartościowe0,000,00
3Inne0,000,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
Lp.NależnościStan na początek roku obrotowegoZwiększeniaWykorzystanieRozwiązanie Stan na koniec roku obrotowego
1Należności krótkoterminowe1 157 602,272 181 691,6325 272,61201 346,383 112 674,91
2Należności długoterminowe0,000,000,000,000,00
3Łączna kwota:1 157 602,272 181 691,6325 272,61201 346,383 112 674,91

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Lp.Rezerwy według celu utworzeniaStan na początek roku obrotowegoZwiększeniaWykorzystanieRozwiązanieStan na koniec roku obrotowegoDodatkowe informacje
1Rezerwy na postępowania sądowe0,000,000,000,000,00Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
2Inne0,000,000,000,000,00Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
3Łączna kwota:0,000,000,000,000,00

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
Lp.Okres spłatyKwotaDodatkowe informacje
apowyżej 1 roku do 3 lat0,00Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
bpowyżej 3 do 5 lat0,00Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
cpowyżej 5 lat14 482,09Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
Łączna kwota:14 482,09

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny
Lp.ZobowiązaniaKwotaDodatkowe informacje
1z tytułu leasingu finansowego0,00
2z tytułu leasingu zwrotnego0,00

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)
RodzajKwotaW tym na aktywachInformacje
Lp.Forma zabezpieczeniazobowiązaniazabezpieczeniatrwałychobrotowychDodatkowe informacje
1Kaucja198,000,000,00198,00Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
2Hipoteka0,000,000,000,00Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
3Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)0,000,000,000,00Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
4Weksel0,000,000,000,00Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
5Przewłaszczenie na zabezpieczenia0,000,000,000,00Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
6Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa0,000,000,000,00Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
7Inne0,00798,490,00798,49Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek
8Łączna kwota198,00798,490,00996,49

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Lp.Rodzaj zobowiązania warunkowegoOpis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostkiKwota
1Nieuznane roszczenia wierzycieliZgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek0,00
2Udzielone gwarancje i poręczeniaZgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek0,00
3InneZgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek16 770,00
4Łączna kwota16 770,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
KodCzynne RMKKwota
2ubezpieczenia14 342,19
3prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)25 030,92
4opłaty serwisowe17 216,98
8abonament radiowo - telewizyjny320,75

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe
Lp.Rozliczenia międzyokresoweInformacje dodatkoweKwota
13.2Czynne RMK - InneSą to ubezpieczenia, prenumeraty, opłaty serwisowe, abonamenty RTV40 712,19
13.3Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)0,00
13.4Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów0,00
13.5Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowychNależne dochody budżetowe (układ ratalny- spłata nienależnie pobranego stypendium i układ ratalny- spłata należności z tyt. umowy użyczenia lokalu)29 965,78
13.6Rozliczenia międzyokresowe przychodów - innerównowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i mieszkańców internatu na rok 2020.32 900,10

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Lp.OpisKwotaDodatkowe informacje
1Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie25 717 881,31Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Lp. Wyszczegól nienie KwotaDodatkowe informacje
1Odprawy emerytalne i rentowe3 898 842,94
2Nagrody jubileuszowe11 126 005,73
3Inne7 079 733,58
4Kwota razem22 104 582,25

1.16. Inne informacje
Lp.OpisDodatkowe informacje
1.16Inne informacjeZgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych jednostek

2
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Lp.WyszczególnienieKwota
1Materiały3 437,51
2Półprodukty i produkty w toku0,00
3Produkty gotowe0,00
4Towary0,00
5Kwota razem3 437,51

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
Lp.WyszczególnienieKwota
1Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie324 055 233,19
2W tym - odsetki0,00
3W tym - różnice kursowe0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.WyszczególnienieOpis charakteru zdarzeniaKwota
1Przychody - o nadzwyczajnej wartościKary umowne związane z nieterminowym rozliczeniem dotacji.Odszkodowania z PZU, darowizny, środki otrzymane na zakup wyposażenia.577 462,96
2Przychody - które wystąpiły incydentalnieOdszkodowanie od PZU z tyt. zalania pomieszczeń, Dofinansowanie do remontu i modernizacji jednostek, dary dla bibliotek.454 475,57
3Koszty - o nadzwyczajnej wartościKoszty poniesione na naprawy związane z odszkodowaniami26 495,33
3Koszty - które wystąpiły incydentalnieKoszty związane z otrzymanymi przychodami incydentalnymi na remont i modernizację jednostek236 823,89

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Lp.WyszczególnienieKwota
2.4Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych0,00

2.5. Inne Informacje
Lp.WyszczególnienieOpisKwota
2.5Inne informacjetabela 1.1 -szczegółowy zakres zmian wart.grup Śr.trwałych - nie ujęte pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne umorzone w dniu przyjęcia do używania - bez wpływu na wartość bilansu,1 048 442,05

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Lp.Inne InformacjeOpis
3Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostkiInne f-sze wykazane w bilansie poz. 8.2 stanowią środki depozytowe Rady Rodziców. Inne informacje przedstawione przez niektóre jednostki zostały uznane nie wpływające w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Główny Księgowy

Anna Bartkiewicz

01-07-2020 12:48:30

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Wojciech Kwiatkowski

01-07-2020 13:25:47