Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2019 r.

Adresat:

Ministerstwo Finansów Budżet Państwa


Numer identyfikacyjny REGON:
000274068
Stan na początek rokuStan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej9 939 226,0810 018 599,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 834 889,605 488 896,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)45 133,2546 259,82
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki58 292,4329 134,53
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów22 738,9624 324,29
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej65 200,0099 800,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych4 912 971,844 330 184,27
B. Koszty działalności operacyjnej1 173 251 595,441 281 426 624,15
I. Amortyzacja39 939 394,8345 634 081,49
II. Zużycie materiałów i energii96 154 807,2785 760 782,57
III. Usługi obce92 001 655,3597 418 749,74
IV. Podatki i opłaty5 868 421,106 144 669,45
V. Wynagrodzenia741 908 473,82830 397 876,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników176 514 365,43195 228 429,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 912 673,739 081 812,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów184 609,69206 659,55
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu11 441 503,3611 535 177,59
X. Pozostałe obciążenia325 690,8618 385,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)-1 163 312 369,36-1 271 408 025,09
D. Pozostałe przychody operacyjne18 063 256,7614 464 087,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych3 345,250,00
II. Dotacje455 732,33612 221,75
III. Inne przychody operacyjne17 604 179,1813 851 866,22
E. Pozostałe koszty operacyjne3 050 027,754 750 986,08
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku307 967,63160 882,26
II. Pozostałe koszty operacyjne2 742 060,124 590 103,82
F. Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej (C+D-E)-1 148 299 140,35-1 261 694 923,20
G. Przychody finansowe428 046,53859 858,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach0,000,00
II. Odsetki323 446,08786 808,57
III. Inne104 600,4573 050,34
H. Koszty finansowe72 319,42215 105,06
I. Odsetki26 608,8816 960,52
II. Inne45 710,54198 144,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)-1 147 943 413,24-1 261 050 169,35
J. Podatek dochodowy0,000,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,000,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)-1 147 943 413,24-1 261 050 169,35

Główny Księgowy

Anna Bartkiewicz

01-07-2020 12:50:03

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Wojciech Kwiatkowski

01-07-2020 13:27:34