Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2019 r.

Adresat:

Ministerstwo Finansów Budżet Państwa


Numer identyfikacyjny REGON:
000274068
Stan na początek rokuStan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)3 273 836 869,264 074 083 710,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)4 815 861 785,265 337 665 087,63
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły5 138 278,042 098 751,06
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe3 642 494 705,054 072 788 449,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich669 667 801,92704 214 314,96
1.4. Środki na inwestycje316 222 208,53286 909 734,60
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych1 647 360,3616 472 407,78
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne168 942 756,76224 085 599,37
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek23 079,7622 008 000,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia0,000,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący0,000,00
1.10. Inne zwiększenia11 725 594,849 087 830,36
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)4 015 614 944,454 625 496 903,33
2.1. Strata za rok ubiegły1 111 535 441,391 150 042 164,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe6 612 889,868 894 868,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły0,000,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje2 730 526 076,053 207 074 089,70
2.5. Aktualizacja środków trwałych538 147,980,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych165 528 254,04234 218 729,06
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek23 079,760,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia0,000,00
2.9. Inne zmniejszenia851 055,3725 267 051,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)4 074 083 710,074 786 251 894,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)-1 147 943 413,24-1 261 050 169,35
1. zysk netto (+)2 098 751,062 350 471,48
2. strata netto (-)-1 150 042 164,30-1 263 400 640,83
3. nadwyżka środków obrotowych0,000,00
IV. Fundusz (II+,-III)2 926 140 296,833 525 201 725,02

Główny Księgowy

Anna Bartkiewicz

01-07-2020 12:51:19

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Wojciech Kwiatkowski

01-07-2020 13:29:54