Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor: Tomasz Dziurzyński


Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 05 62
Fax: +48 22 828 87 73
bdg@mkidn(dot)gov.pl

Informację sporządził/a: Artur Budziński

Do zadań własnych BIURA DYREKTORA GENERALNEGO należy:

1) planowanie w zakresie budżetu dysponenta III stopnia, w tym budżetu środków europejskich;

2) wykonywanie funkcji głównego księgowego budżetu dysponenta III stopnia i Funduszu Promocji Kultury oraz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków;

3) prowadzenie obsługi finansowej i księgowej dochodów i wydatków w tym komponentów pomocy technicznej oraz innych projektów i programów powierzonych do realizacji dyrektorowi generalnemu w zakresie planu finansowego dysponenta III stopnia również w zakresie budżetu środków europejskich, o których mowa w pkt 1;

4) naliczanie i wypłata: z tytułu umów cywilno-prawnych, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, stypendiów, nagród, zapomóg Ministra oraz innych świadczeń, a także prowadzenie rozliczeń z US i ZUS w tym zakresie;

5) sporządzanie sprawozdawczości dysponenta III stopnia oraz funduszy celowych;

6) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w ministerstwie;

7) wystawianie zaświadczeń RP-7 dla byłych pracowników ministerstwa i jednostek zlikwidowanych instytucji w zakresie płac;

8) prowadzenie rejestru oraz zbioru pełnomocnictw i upoważnień ministra oraz dyrektora generalnego;

9) prowadzenie rejestru oraz zbioru zarządzeń dyrektora generalnego;

10) sporządzanie opinii prawnych dotyczących obowiązującego prawa w zakresie działania ministra oraz ministerstwa, a także jednostek organizacyjnych, jak również współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi w ustalaniu wykładni obowiązujących przepisów, w sprawach niezastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych;

11) opracowywanie pism procesowych i reprezentowanie ministra oraz ministerstwa w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz przed innymi organami orzekającymi, w sprawach niezastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych;

12) prowadzenie rejestru instytucji kultury utworzonych przez ministra oraz rejestru fundacji nadzorowanych przez ministra;

13) opiniowanie projektów decyzji administracyjnych oraz projektów umów w zakresie właściwości biura;

14) dochodzenie roszczeń ministerstwa od osób fizycznych na podstawie wyroków sądowych w trybie cywilno-prawnym lub karnym, z wyłączeniem postępowań związanych  z wykonaniem art. 108 ust. 5 ustawy o zabytkach, w tym prowadzenie spraw egzekucyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania cywilnego na wniosek właściwych komórek organizacyjnych ministerstwa;

15) prowadzenie spraw w zakresie reprywatyzacji nieruchomości Skarbu Państwa odebranych byłym właścicielom z naruszeniem prawa po II wojnie światowej;

16) kompleksowa obsługa administracyjno-gospodarcza oraz transportowa ministerstwa;

17) ochrona przeciwpożarowa, ochrona fizyczna i techniczna nieruchomości będących w zarządzie ministerstwa;

18) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w ministerstwie;

19) prowadzenie archiwum ministerstwa oraz nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej;

20) obsługa kancelaryjna poczty ministerstwa;

21) nadzór nad właściwym używaniem symboli państwowych w budynkach ministerstwa oraz na służbowych drukach akcydensowych, a także prowadzenie rejestru stempli urzędowych;

22) koordynacja prac związanych z realizacją projektów w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego POIiŚ 2014-2020 oraz innych projektów powierzonych do prowadzenia dyrektorowi generalnemu;

23) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją ministerstwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

24) zapewnienie ciągłości pracy wszystkich systemów informatycznych i łączy internetowych ministerstwa oraz nadzór nad serwerownią ministerstwa;

25) opracowywanie specyfikacji technicznych planowanych inwestycji i usług informatycznych na potrzeby ministerstwa;

26) przygotowanie i wdrażanie projektów informatycznych inicjowanych przez komórki organizacyjne ministerstwa;

27) zapewnienie realizacji przez ministra zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

28) przygotowanie warunków do funkcjonowania ministerstwa, NDAP, jednostek podległych, nadzorowanych i współprowadzonych oraz przedsiębiorców szczególnie ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny oraz nadzór nad opracowaniem planów operacyjnych w jednostkach resortu i u przedsiębiorców;

29) pozyskanie, przygotowanie, szkolenie i utrzymanie zespołu cywilnych ekspertów ochrony dziedzictwa kulturowego, w ramach realizacji zadań określonych w dokumencie rządowym „Zadania działów administracji rządowej i innych instytucji państwowych w realizacji Celów NATO 2017 dla Rzeczypospolitej Polskiej” dla działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

30) organizowanie i nadzorowanie wykonywania zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przez spółki, których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje minister;

31) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i szkoleniowej na rzecz ochrony dziedzictwa kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, w tym realizacja zadań w ramach Programu pogotowia, pomocy, doradztwa na rzecz zagrożonego dziedzictwa kultury „Błękitna Tarcza” oraz wynikających z umów międzynarodowych, dotyczących ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego;

32) współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie doskonalenia systemu ochrony dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego na potrzeby wojskowych operacji zagranicznych oraz prowadzenia ćwiczeń i szkoleń wojskowych;

33) upowszechnianie zasad międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w obszarze ochrony dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego;

34) planowanie i realizowanie zadań w obszarze zarządzania kryzysowego w urzędzie oraz koordynowanie wykonywania tych zadań przez jednostki podległe, nadzorowane i współprowadzone, w tym organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń;

35) prowadzenie spraw dotyczących realizowania zadań Obrony Cywilnej w urzędzie obsługującym ministra, w tym zapewnienie warunków do funkcjonowania formacji Obrony Cywilnej, obejmujące m.in. przygotowanie dokumentacji, szkolenie pracowników, wyposażenie w wymagany sprzęt;

36) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w ministerstwie;

37) realizacja zadań związanych z określaniem przez ministra warunków funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony (WSO) w jednostkach podległych objętych obowiązkową ochroną, prowadzenie nadzoru i wykonywanie czynności kontrolnych;

38) organizowanie i nadzór nad wykonywaniem ochrony fizycznej i technicznej budynków ministerstwa w tym nadzór nad sprawnością instalacji systemu monitoringu wizyjnego.

Informację sporządził/a: Izabela Obarska-Kulpa
 

Ostatnia aktualizacja - 04.02.2019 o godz. 09:07 przez Jan Jabłoński