Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Finansowy

Dyrektor: Wojciech Kwiatkowski

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 03 57
Fax: +48 22 826 03 82
df@mkidn(dot)gov.pl

Informację sporządził/a: Artur Budziński

Do zadań własnych Departamentu Finansowego należy:

1) opracowanie projektu budżetu państwa i budżetu środków europejskich części 24, w tym opiniowanie założeń i innych dokumentów dotyczących opracowania projektu budżetu oraz weryfikacja przedłożonych projektów;

2) sporządzanie dla Sejmu i Senatu RP informacji dotyczącej projektu budżetu w zakresie części 24 i działu 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „działem 921”;

3) opracowanie planu dochodów i wydatków budżetu dysponenta głównego oraz zbiorczego planu dla części 24;

4) przygotowanie decyzji ministra o wysokości środków budżetowych ustalonych dla dysponentów niższego stopnia;

5) prowadzenie i analiza środków budżetowych na rachunku finansowym dysponenta głównego i dysponentów niższego stopnia;

6) opracowanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa dla części 24;

7) przygotowanie i przeprowadzanie zmian w budżecie dysponenta głównego;

8) monitorowanie planów wydatków budżetowych poszczególnych dysponentów niższego stopnia oraz jednostek organizacyjnych;

9) wykonywanie funkcji głównego księgowego części 24;

10) prowadzenie i obsługa rachunków bankowych dysponenta głównego na potrzeby realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w części 24;

11) sporządzanie rocznego harmonogramu dochodów i wydatków dla części 24 oraz wydatków z rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej i jego

aktualizacja, a także prognoz płatności i comiesięcznego zapotrzebowania na środki budżetowe oraz aktualizacja tych dokumentów;

12) sporządzenie prognoz płatności na dany rok budżetowy w zakresie środków priorytetu dotyczącego zadań z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zwanego dalej „POIiŚ”;

13) dokonywanie podziału środków budżetowych i ich uruchamianie, a także realizacja płatności ze środków europejskich w zakresie wydatków ujętych w planie dysponenta głównego;

14) sporządzanie okresowej sprawozdawczości budżetowej własnej dysponenta głównego i łącznej/zbiorczej ministerstwa;

15) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości własnej i zbiorczej jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (należności zobowiązań i innych aktywów finansowych);

16) opracowanie sprawozdania z wykonania budżetu w części 24 i dziale 921, za miniony rok na potrzeby resortu oraz Sejmu i Senatu RP;

17) opracowywanie własnego i zbiorczego rocznego sprawozdania finansowego (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) w zakresie jednostek budżetowych;

18) przedkładanie ministrowi do zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych podległych i nadzorowanych osób prawnych, zgodnie z przepisami statutowymi tych jednostek i obowiązkami wynikającymi z odrębnych przepisów, z wyłączeniem spółek Skarbu Państwa;

19) prowadzenie spraw dotyczących ustanawiania dysponentów środków budżetowych;

20) wykonywanie uprawnień i obowiązków dysponenta Funduszu Promocji Kultury;

21) prowadzenie księgowości (syntetycznej i analitycznej) departamentu, w zakresie realizacji budżetu państwa w części 24 w elektronicznym systemie księgowofinansowym;

22) ewidencjonowanie otrzymanych rozliczeń dotacji w systemie finansowo-księgowym;

23) rejestrowanie w księgach rachunkowych (na podstawie dokumentów źródłowych) operacji finansowych związanych z realizacją dotacji, w tym udzielanych w ramach POIiŚ, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej „MF EOG” i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zwanego dalej „NMF”;

24) koordynowanie inwestycji w budżecie części 24, w tym planowanie i finansowanie inwestycji oraz analiza wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na inwestycje, ocena rzeczowo-finansowa realizacji inwestycji oraz prowadzenie ewidencji inwestycji finansowanych z budżetu państwa;

25) nadzór w zakresie finansowym nad realizacją programów wieloletnich państwowych instytucji kultury;

26) analiza i weryfikacja dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez podmioty, z którymi zawarto umowy na dotacje celowe;

27) koordynowanie prac w zakresie realizacji programów ministra poprzez:

a) przygotowywanie, zawieranie i rozliczanie umów z beneficjentami dotacji,

b) określanie na listach preferencji wniosków źródeł finansowania zadań realizowanych w ramach programów ministra,

c) monitorowanie systemu finansowania;

28) przygotowywanie decyzji administracyjnych określających należności ministra z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji lub pobrania jej w nadmiernej wysokości, w zakresie właściwości departamentu;

29) przygotowywanie decyzji administracyjnych w przedmiocie rozłożenia na raty kwoty przypadającej do zwrotu z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji, pobrania jej nienależnie lub pobrania w nadmiernej wysokością;

30) dochodzenie roszczeń z tytułu dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegających zwrotowi na podstawie decyzji administracyjnych;

31) dochodzenie roszczeń Ministra na podstawie wyroków sądowych;

32) realizacja obowiązków w ramach wdrażania w Polsce MF EOG i NMF poprzez: 

a) przygotowywanie i zawieranie umów finansowych z beneficjentami dla każdego zatwierdzonego projektu w ramach danego programu,

b) nadzorowanie realizacji zawartych umów finansowych poprzez weryfikację raportów okresowych i końcowych rozliczeń,

c) coroczny monitoring zewnętrzny realizowanych projektów poprzez kontrole na miejscu,

d) sporządzanie kwartalnych informacji o nieprawidłowościach w zakresie departamentu oraz prowadzenie rejestru kwot dotyczących korekt finansowych

w projektach, jak również przygotowywanie stosownych decyzji określających kwoty podlegające zwrotowi,

e) przygotowywanie dyspozycji finansowych (wnioski na wypłatę) w zakresie Mechanizmów Finansowych (dotyczących środków europejskich i środków

budżetu państwa) oraz zapewnienie terminowych wypłat dofinansowania projektów,

f) obsługa finansowa działań realizowanych w ramach Funduszy Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu, w ramach bieżących Programów,

g) cykliczne sporządzanie dla Krajowego Punktu Kontaktowego, zwanego dalej „KPK” i Instytucji Certyfikującej, zwanej dalej „IC”, finansowych raportów

okresowych oraz prognoz dotyczących planowanych płatności w ramach Programów, w zakresie właściwości departamentu,

h) obsługa merytoryczna i finansowa zadań w ramach kosztów zarządzania w Programach, w zakresie właściwości departamentu;

33) realizacja obowiązków ex-post spoczywających na ministrze jako Instytucji Pośredniczącej, zwanej dalej „IP”, w ramach MF EOG i/lub NMF 2004-2009 poprzez analizę, weryfikację i kontrolę finansową przedkładanych przez beneficjentów sprawozdań ex-post ze zrealizowanych projektów oraz ich akceptacja i przekazanie do KPK;

34) realizacja obowiązków wynikających ze sprawowania przez ministra nadzoru i kontroli nad objętymi częścią 24 budżetu państwa jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykorzystywania przez te instytucje środków funduszy europejskich.

Obowiązek ten wykonywany jest poprzez:

a) przygotowywanie umów dotyczących udzielenia dotacji celowej oraz innych dokumentów (np. gwarancji ministra) poprzedzających udzielenie jednostkom

organizacyjnym podległym ministrowi lub przez niego nadzorowanym dotacji celowej w ramach programów europejskich,

b) weryfikacja rozliczeń w ramach każdej umowy na dotację celową oraz uruchamianie środków w celu realizacji finansowej umów,

c) planowanie środków w budżecie państwa i budżecie środków europejskich przeznaczonych na dotacje celowe w ramach programów europejskich, w tym

przygotowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej na poszczególne lata w zakresie programów europejskich;

35) realizacja zadań w obszarze VIII Priorytetu „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie:

a) przygotowania we współpracy z beneficjentami umów (aneksów do umów i aktualizacji załączników) o dofinansowanie projektów,

b) obsługi finansowo – księgowej,

c) weryfikacji wniosków o płatność sporządzanych i przedłożonych przez beneficjentów,

d) przeprowadzania kontroli ex-ante i ex-post procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych i kontrola procedur zawierania umów z beneficjentami,

e) sporządzania poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od IP do IC/ Instytucji Zarządzającej, zwanej dalej „IZ”,

f) przygotowywania decyzji administracyjnych określających kwoty podlegające zwrotowi, w tym prowadzenie rejestru wydanych decyzji w zakresie swojej

właściwości,

g) raportowania o nieprawidłowościach,

h) podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie oraz wykrywanie nieprawidłowości, w tym oszustw i nadużyć finansowych;

36) działania związane z realizacją projektu systemowego pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” finansowanego w ramach POIiŚ 2014-2020, w szczególności w zakresie:

a) przygotowania projektu budżetu w ramach projektu termomodernizacji szkół artystycznych w dwóch etapach: planów rzeczowych i finansowych zarówno

w układzie budżetu tradycyjnego jak i w układzie zadaniowym w budżecie państwa i budżecie środków europejskich,

b) obsługi w zakresie realizacji finansowo-księgowej i sprawozdawczości: w tym uruchamianie środków, monitorowanie wykonania wydatków i planu, wydawanie zgód na płatności unijne, wystawianie upoważnień do obsługi środków w BGK, zatwierdzanie i wypłata środków z rachunków bankowych z NBP i BGK,

c) weryfikacji wniosków o płatność pod kątem zgodności planu finansowego i rozejściem się środków z rachunków bankowych,

d) zmian w planie wydatków w ramach projektu, w tym zabezpieczanie i przenoszenia środków na realizację projektu w budżecie państwa i budżecie

środków europejskich oraz wnioskowanie do rezerwy celowej budżetu państwa;

37) uczestniczenie w tworzeniu rozwiązań w zakresie zatrudnienia i płac instytucji kultury;

38) prowadzenie spraw związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników instytucji kultury;

39) monitorowanie, analiza i opiniowanie zmian w systemie ekonomiki kultury w regulacjach prawnych dotyczących sfery kultury, w tym również opiniowanie oceny skutków społeczno-gospodarczych projektowanych przez ministerstwo regulacji, a także uczestniczenie w pracach na rzecz doskonalenia metodologii sporządzania tych ocen;

40) udzielanie wyjaśnień dotyczących obowiązujących przepisów prawa finansowego w odniesieniu do działalności kulturalnej z obszaru działania ministra;

41) koordynowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi (z wyłączeniem instytutów badawczych), w szczególności poprzez:

a) współpracę z komórkami organizacyjnymi ministerstwa, którym zostały przypisane jednostki organizacyjne wymienione w wykazie stanowiącym

załącznik do niniejszego regulaminu w zakresie monitorowania ich działalności oraz reagowania na nieprawidłowości w monitorowanych podmiotach,

b) realizację procedur zbierania materiałów realizujących obowiązki dysponenta części 24 w zakresie nadzoru i kontroli oraz ich opracowanie,

c) przygotowywanie, w oparciu o zbierane materiały, opracowań o charakterze syntetycznym, obejmujących ocenę ich działalności,

d) działania w celu dokonywania zmian, w tym aktualizacji aktów prawnych z zakresu nadzoru ministra nad jednostkami organizacyjnym;

42) monitorowanie udzielonej przez ministerstwo pomocy publicznej/de minimis oraz sporządzanie i przesyłanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań w tym zakresie;

43) sporządzanie sprawozdania z realizacji Planu działalności ministra za poprzedni rok kalendarzowy.

Powyższe informacje są zgodne z zapisami Załącznika do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. (poz. 75) w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informację sporządził/a: Jacek Sadowski

Ostatnia aktualizacja - 08.03.2018 o godz. 10:48 przez Krzysztof Krukowski