Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Legislacyjny

Dyrektor: Dorota Żebrowska

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 04 90
Fax: +48 22 826 17 02

Informację sporządził/a: Artur Budziński

Do zadań własnych DEPARTAMENTU LEGISLACYJNEGO należy:

 1. zapewnienie zgodności przygotowywanych w ministerstwie projektów aktów prawnych z obowiązującym w RP systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej, a także koordynowanie procesu ich uzgadniania;
   
 2. koordynacja opracowywania projektów stanowisk:
  1. rządu wobec przekazanych ministrowi przez Prezesa Rady Ministrów innych niż rządowe projektów aktów ustawodawczych,
  2. ministra wobec przekazanych ministrowi do uzgodnienia projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;
    
 3. koordynowanie prac w zakresie przygotowywania dla kierownictwa ministerstwa opinii oraz notatek dotyczących projektów aktów prawnych właściwych dla obszaru działania ministra, rozpatrywanych przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitet do Spraw Ekonomicznych, Komitet Społeczny Rady Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, Radę Ministrów oraz komisje sejmowe i senackie;
   
 4. nadzorowanie terminowości opracowywania projektów aktów prawnych pozostających we właściwości ministra oraz stanowisk, o których mowa w pkt 2;
   
 5. sporządzanie opinii prawnych i projektów stanowisk na polecenie członków kierownictwa ministerstwa, w zakresie odpowiadającym właściwości działania departamentu;
   
 6. opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów międzynarodowych oraz dokumentów organizacji międzynarodowych działających w obszarze kultury;
   
 7. koordynowanie procesu uzgadniania projektów stanowisk ministra wobec dokumentów w postępowaniach prowadzonych w związku z naruszeniem art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu UE;
   
 8. sporządzanie projektów planów prac legislacyjnych na podstawie wniosków komórek organizacyjnych ministerstwa;
   
 9. prowadzenie rejestru aktów normatywnych wydawanych przez ministra;
   
 10. przekazywanie do zamieszczenia w BIP aktualnych wersji projektów aktów normatywnych należących do właściwości ministra;
   
 11. koordynowanie działań w zakresie postępowań związanych z wystąpieniami kierowanymi do ministra w związku z realizowaną zawodową działalnością lobbingową w procesie stanowienia prawa;
   
 12. przedkładanie do podpisu elektronicznego ministrowi oraz przekazywanie do Rządowego Centrum Legislacji w wersji elektronicznej aktów normatywnych celem publikacji w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim;
   
 13. prowadzenie zbioru protokołów z posiedzeń Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów oraz Komitetu do Spraw Ekonomicznych;
   
 14. współudział w prowadzeniu Krajowego Systemu Notyfikacji Norm i Aktów Prawnych;
   
 15. aktualizacja bazy Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych w celu poinformowania Komisji Europejskiej o stopniu wdrożenia prawa UE do polskiego porządku prawnego;
   
 16. przygotowywanie materiałów i współpraca z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;
   
 17. przygotowywanie materiałów i współpraca z Zespołem do spraw Programowania prac Rządu;
   
 18. koordynowanie spraw z zakresu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Informację sporządził/a: Monika Jackiewicz

Ostatnia aktualizacja - 11.05.2018 o godz. 12:30 przez Krzysztof Krukowski