Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Nadzoru Właścicielskiego

Dyrektor: Grzegorz Kłoczko

Dane kontaktowe:

Tel: +48 22 692 54 01
Fax: +48 22 692 54 76

dnw@mkidn(dot)gov(dot)pl

Informację sporządził/a: Olgierd Generowicz

Do zadań Departamentu Nadzoru Właścicielskiego należy:

1) prowadzenie spraw w zakresie wykonywania praw i obowiązków  Skarbu Państwa wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach, w szczególności w zakresie:
 
a) wykonywania prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi,
b) wykonywania czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza, w szczególności w odniesieniu do:
 
- odwoływania i powoływania członków organów spółek, w tym występowania do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych o wyrażenie opinii w przedmiocie kandydata na członka organu nadzorczego, z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
 
- sporządzania projektów pisemnej instrukcji do głosowania na walnym zgromadzeniu (WZ) lub zgromadzeniu wspólników (ZW),
 
- przygotowywania wniosków do Prezesa Rady Ministrów o zatwierdzenie instrukcji do głosowania na WZ albo ZW w sprawach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mienie m państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529), zwanej dalej „ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym”,
 
- zatwierdzania sprawozdań finansowych,
 
- zatwierdzania sprawozdań zarządów z działalności spółek, - przygotowania projektów uchwał WZ albo ZW w sprawach udzielenia lub nieudzielenia  absolutorium członkom organów spółek,
 
- przygotowania projektów uchwał WZ albo ZW w sprawach podziału zysku lub pokrycia straty,
 
- przygotowania projektów uchwał WZ albo ZW w sprawach wniosków zarządu spółek kierowanych do WZ lub ZW,
 
- podwyższania lub obniżenia kapitału zakładowego,
 
- umarzania akcji lub udziałów,
 
- podziału, łączenia lub przekształcania spółek na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577),
 
- zapewnienia wprowadzenia do statutów/umów spółek postanowień wymaganych przepisami prawa, w szczególności ustawy o zasadach zarządzania  mieniem państwowym,
 
- żądania zwołania lub zwołanie WZ albo ZW i umieszczanie określonych spraw w porządku obrad,
 
- składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczeń woli o objęciu akcji,
 
c) monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, w tym
monitorowania przesyłania przez spółki informacji okresowych;
 
2) zapewnienie wdrożenia określonych przez Prezesa Rady Ministrów zasad nadzoru właścicielskiego oraz dobrych praktyk, którymi kieruje się Skarb Państwa, jako akcjonariusz lub wspólnik;
 
3) bieżąca współpraca z przedstawicielami Skarbu Państwa w radach nadzorczych;
 
4) przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji w zakresie akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych w zakresie należącym do ministra we współpracy z komórką organizacyjną ministerstwa właściwą w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej finansowych aktywów trwałych ministerstwa;
 
5) udzielanie informacji, na wniosek Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.), dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek w zakresie zadań ARP S.A.; 
 
6) podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r.
poz. 229, 1089 i 1132), wymogów, o których mowa w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 
7) przygotowywanie projektów opinii - w zakresie należącym do  ministra - związanej z wystąpieniem przez spółkę oraz przedsiębiorcę, wobec którego spółka jest podmiotem dominującym, o udzielenie pożyczki z Funduszu Reprywatyzacji na warunkach określonych w art. 56 ust. 4d1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055);
 
8) sporządzanie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów;
 
9) wykonywanie zadań z zakresu zbywania akcji lub udziałów Skarbu Państwa wobec nadzorowanych podmiotów w rozumieniu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 
10) prowadzenie spraw związanych z rocznymi sprawozdaniami spółek wymaganymi ustawą z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków  finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. z 2006 r. poz. 1411 i 1775 oraz z 2014 r. poz. 1662); 
 
11) udzielanie informacji o nadzorowanych spółkach dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
 
12) przygotowywanie wytycznych i wskazówek dla rad nadzorczych i zarządów w zakresie nadzoru i zarządzania spółkami;
 
13) przygotowanie informacji o spółkach z udziałem Skarbu Państwa do publikacji na stronie BIP MKiDN, w tym wytycznych i wskazówek dla rad nadzorczych i zarządów;
 
14) przygotowanie ogłoszeń spółek z udziałem Skarbu Państwa o zbywaniu aktywów trwałych do publikacji na stronie BIP MKiDN;
 
15) opiniowanie pod względem formalno-prawnym spraw związanych z wykonywaniem zadań ministra lub ministerstwa wynikających z przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie właściwości departamentu.
 
Wykaz spółek, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
Informację sporządził/a: Olgierd Generowicz
Ostatnia aktualizacja - 09.03.2018 o godz. 13:21 przez Krzysztof Krukowski