Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Ochrony Zabytków

Dyrektor: Katarzyna Zalasińska

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 21 21 102
Fax: +48 22 21 21 148
doz@mkidn(dot)gov.pl

Informację sporządził/a: Bożena Ułaś

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI DEPARTAMENTU OCHRONY ZABYTKÓW
 
1) Wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki Rady Ministrów w zakresie ochrony zabytków.
 
2) Opracowywanie projektu „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” oraz koordynacja i kontrola realizacji tego programu.
 
3) Opracowywanie, aktualizowanie oraz wdrażanie Krajowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, jako części procesu planowania operacyjnego dotyczącego ochrony dziedzictwa narodowego.
 
4) Prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z kompetencjami ministra.
 
5) Dokonywanie czynności w postępowaniach cywilnych i sądowo-administracyjnych, w tym reprezentowanie ministra przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi według właściwości przedmiotowej departamentu.
 
6) Monitorowanie merytorycznych zadań wojewódzkich urzędów ochrony zabytków. 
 
7) Koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092), zwanej dalej „ustawą o kontroli w administracji rządowej”.
 
8) Prowadzenie ewidencji i gromadzenie dokumentacji dotyczącej porozumień wojewódzkich Konserwatorów zabytków z dyrektorami muzeów, właściwymi organami gmin i powiatów w zakresie zadań zleconych w ochronie zabytków.
 
9) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dofinansowania na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków w ramach programów ministra.
 
10) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dofinansowania na prowadzenie badań archeologicznych ze środków ministra.
 
11) Sporządzanie analiz i ocen dotyczących funkcjonowania służb konserwatorskich oraz organizowanie, prowadzenie i uczestnictwo w szkoleniach dla tych służb.
 
12) Przygotowywanie decyzji administracyjnych określających należności ministerstwa z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji lub pobrania jej w nadmiernej wysokości, w zakresie właściwości departamentu. 
 
13) Koordynacja spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na wywóz zabytków.
 
14) Przeprowadzanie inspekcji stanu zachowania zabytków oraz prawidłowości stosowanych procedur administracyjnych i konserwatorskich.
 
15) Rozpatrywanie wniosków o przyznanie nagrody za znaleziska archeologiczne.
 
16) Rozpatrywanie wniosków o przyznanie nagrody za znalezienie zabytku.
 
17) Prowadzenie obsługi rzeczoznawców ministra zgodnie z właściwością departamentu.
 
18) Obsługa Rady do spraw Ochrony Zabytków oraz Rady do spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego działających przy ministrze.
 
19) Obsługa Głównej Komisji Konserwatorskiej działającej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków.
 
20) Realizowanie zadań ministra wynikających z nadzoru nad przebiegiem konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.
 
21) Realizowanie zadań ministra wynikających nadzoru nad organizacją i przyznawaniem „Nagrody im. Jana Zachwatowicza”.
 
22) Wykonywanie czynności związanych z nadawaniem przez ministra odznaki „Za opiekę nad zabytkami”.
 
23) Prowadzenie działalności promocyjnej i edukacyjnej na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 
24) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o uznanie nabytych,w państwach członkowskich UE, kwalifikacji do wykonywania zawodów: konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa.
 
25) Koordynowanie działań dotyczących spraw z zakresu zawodów regulowanych we współpracy z właściwymi merytorycznie departamentami.
 
26) Koordynacja realizacji Konwencji UNESCO oraz innych aktów prawa międzynarodowego w dziedzinie kultury we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi.
 
27) Współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w pozyskiwaniu ekspertów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego określonych w dokumencie rządowym pt. „Zadania działów administracji rządowej i innych instytucji państwowych w realizacji Celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej”, w zakresie właściwości departamentu.
 
28) Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć dotyczących ochrony zabytków z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami  aństwowymi,
samorządowymi i organizacjami samorządowymi. 
 
29) Wykonywanie uprawnień i obowiązków dysponenta Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.
 
30) Prowadzenie Listy Skarbów Dziedzictwa.
 
31) Prowadzenie Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa.
 
Informację sporządził/a: Marzanna Krupa
Ostatnia aktualizacja - 08.03.2018 o godz. 07:50 przez Krzysztof Krukowski