Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Dyrektor: Jarosław Wartak

Dane kontaktowe: Tel: +48 22 55 15 590 Email: dek@mkidn(dot)gov(dot)pl

Informację sporządził/a: Bożena Kluszczyńska

DO ZADAŃ WYDZIAŁU SZKOLNICTWA STOPNIA PODSTAWOWEGO I ŚREDNIEGO NALEŻĄ:

1) wypełnianie zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem publicznych szkół i placówek artystycznych, dla których organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej „Ministrem”, w tym realizowanie spraw dotyczących dyrektorów i nauczycieli szkół artystycznych;

2) monitorowanie działalności szkół artystycznych, a także inicjowanie i koordynowanie wdrażania zmian w systemie edukacji artystycznej;

3) realizacja we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi, w tym nad publicznymi szkołami i placówkami prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i szkołami niepublicznymi;

4) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego, dla których organem prowadzącym jest Minister;

5) prowadzenie spraw w zakresie działalności promocyjnej na rzecz uczniów szkół artystycznych, w tym realizowanie zadań związanych z przyznawaniem stypendiów Ministra;

6) prowadzenie spraw w zakresie działalności promocyjnej na rzecz nauczycieli szkół artystycznych, w tym realizowanie zadań związanych z przyznawaniem nagród i odznaczeń Ministra nauczycielom szkolnictwa artystycznego oraz wyłanianie kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty;

7) opracowywanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa artystycznego;

8) realizacja zadań związanych z dopuszczaniem do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, w tym prowadzenie wykazu podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego oraz listy rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego;

9) prowadzenie we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej w szczególności spraw związanych z udzielaniem przez Ministra zgody na powoływanie komisji ds. egzaminów eksternistycznych i komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, zatrudnienie w szkole artystycznej nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby do prowadzenia w szkole artystycznej zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, posiadającej przygotowanie zawodowe;

10) organizacja lub współorganizacja konferencji, sympozjów i innych przedsięwzięć dotyczących szkolnictwa artystycznego;

11) nadzór nad Centrum Edukacji Artystycznej;

12) prowadzenie wykazu szkół i placówek artystycznych;

13) nadzór nad prowadzeniem ewidencji artystycznych szkół niepublicznych oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem uprawnień szkoły publicznej niepublicznym szkołom artystycznym;

14) realizacja zadań związanych z przekazywaniem danych do systemu informacji oświatowej, w tym weryfikacja danych przekazywanych przez szkoły;

15) uczestnictwo w posiedzeniach komisji Sejmu RP, Senatu RP, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczących systemu oświaty;

16) prowadzenie spraw związanych z działalnością Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego;

17) realizacja zadań związanych z kształceniem w zawodach innych niż artystyczne, dla potrzeb instytucji kultury, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w tym prowadzenie spraw dotyczących wprowadzania do Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodów będących w zakresie właściwości Ministra;

18) koordynacja, we współpracy z Wydziałem Prawnym, zadań ministra wynikających z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

DO ZADAŃ WYDZIAŁU WYŻSZEGO SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO NALEŻY:

1) działalność promocyjna na rzecz najzdolniejszych studentów i doktorantów uczelni artystycznych, w tym także przyznawanie stypendiów Ministra;

2) realizowanie zadań związanych z przyznawaniem nagród i odznaczeń dla nauczycieli akademickich uczelni artystycznych;

3) monitorowanie działalności uczelni artystycznych w zakresie dydaktyki i działalności artystycznej, w tym nadzór nad działalnością statutową uczelni;

4) dokonywanie kontroli uczelni artystycznych pod względem zgodności działania organów uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, a także badanie warunków realizacji procesu dydaktycznego;

5) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego;

6) prowadzenie spraw dotyczących rekrutacji cudzoziemców - pochodzenia polskiego i innych - na studia i staże w uczelniach artystycznych oraz przyznawania im stypendiów Rządu RP w tym zakresie w ramach realizacji umów i programów międzyrządowych;

7) koordynacja zadań wynikających z uczestnictwa uczelni artystycznych w programie Inicjatywy Środkowo-Europejskiej - CEEPUS;

8) prowadzenie spraw dotyczących potwierdzania uznania równoważności świadectw i dyplomów szkół artystycznych oraz dyplomów ukończenia studiów wyższych na podstawie umów międzynarodowych;

9) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on w zakresie wyższego szkolnictwa artystycznego;

10) nadzór nad Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus.

DO ZADAŃ WYDZIAŁU EDUKACJI KULTURALNEJ NALEŻY:

1) współpraca w zakresie rozwoju i promocji edukacji kulturowej z podmiotami realizującymi wymienione zadania, w tym przede wszystkim z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury oraz urzędami centralnymi;

2) podejmowanie inicjatyw służących dostarczaniu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, w tym opartych na nowoczesnych technologiach;

3) organizacja i współorganizacja konferencji, sympozjów i innych przedsięwzięć dotyczących edukacji kulturowej oraz sztuki dla dzieci i młodzieży;

4) współpraca z ośrodkami naukowymi oraz badaczami w celu diagnozowania i monitorowania procesów oraz kierunków rozwoju edukacji kulturalnej oraz oferty artystycznej dla dzieci i młodzieży;

5) realizacja programu Ministra „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży”;

6) współpraca w zakresie ochrony i promocji języka polskiego z właściwymi podmiotami publicznymi, w tym z Radą Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk;

7) prowadzenie i koordynacja problematyki związanej z popularyzacją i ochroną języka polskiego, w tym aktów prawnych związanych z tym obszarem;

8) sprawowanie nadzoru nad fundacjami działającymi w obszarze szkolnictwa artystycznego i edukacji kulturowej;

9) udział we współpracy międzyresortowej w zakresie wykonywania przepisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych;

10) prowadzenie spraw w zakresie popularyzacji wiedzy o projektach i twórcach projektów edukacyjnych i artystycznych, w tym nadawanie odznaczeń, dyplomów, nagród, patronatów.

DO ZADAŃ WYDZIAŁU PROGRAMÓW MINISTRA NALEŻY:

1) realizacja programu Ministra pn. „Infrastruktura kultury”;

2) realizacja programu Ministra pn. „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”;

3) realizacja programu Ministra pn. „Edukacja artystyczna”;

4) administrowanie i moderowanie serwisu internetowego „Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego”;

5) realizacja jednorazowych programów Ministra w zakresie szkolnictwa artystycznego i innych programów wskazanych do realizacji przez Ministra;

6) realizacja zadań związanych z obsługą międzynarodowych przedsięwzięć dla szkolnictwa artystycznego.

DO ZADAŃ WYDZIAŁU FINANSOWEGO NALEŻY:

1) prowadzenie spraw w zakresie finansowania uczelni artystycznych;

2) rozeznanie potrzeb uczelni artystycznych w zakresie wydatków bieżących, majątkowych oraz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;

3) planowanie projektu budżetu państwa dla działów: 803 - szkolnictwo wyższe, 801 — oświata oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza;

4) podział środków budżetowych dla uczelni artystycznych;

5) realizacja budżetu wyższego szkolnictwa artystycznego;

6) dokonywanie bieżącej analizy i oceny gospodarki finansowej uczelni artystycznych;

7) ocena wykorzystania przez uczelnie artystyczne, Centrum Edukacji Artystycznej i Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus środków budżetowych przeznaczonych na wydatki bieżące i wydatki majątkowe;

8) ocena rzeczowo-finansowa realizacji zadań inwestycyjnych;

9) sprawozdawczość ekonomiczno-finansowa;

10) opracowanie zbiorcze danych statystycznych uczelni artystycznych za dany rok akademicki;

11) nadzór nad prowadzonymi przez uczelnie artystyczne projektami w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych województw, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

12) nadzór nad działalnością Centrum Edukacji Artystycznej w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”;

13) nadzór nad realizacją zadań finansowych Centrum Edukacji Artystycznej, Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus;

14) przygotowanie karty ocen realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, Polską Orkiestrę Sinfonia Iuventus;

15) realizacja zadań w zakresie podjętych działań dotyczących kontroli zarządczej w uczelniach artystycznych oraz Centrum Edukacji Artystycznej, Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus;

16) dokonywanie kontroli uczelni artystycznych pod względem prawidłowości wydatkowania środków publicznych;

17) uczestnictwo w posiedzeniach komisji Sejmu RP, Senatu RP.

DO ZADAŃ WYDZIAŁU PRAWNEGO NALEŻY:

1) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia, likwidowania, łączenia i przekształcania publicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez Ministra;

2) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zakładania, prowadzenia i przekazywania szkół artystycznych;

3) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i likwidacją publicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne;

4) udział w opracowywaniu i przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie właściwości Departamentu;

5) koordynacja działań legislacyjnych w zakresie właściwości Departamentu;

6) opiniowanie projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych i międzyresortowych;

7) prowadzenie we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej spraw związanych z nieruchomościami będącymi siedzibami szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez Ministra;

8) prowadzenie spraw w zakresie uwierzytelniania świadectw i dyplomów szkolnictwa artystycznego przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą;

9) bieżąca pomoc prawna pracownikom Departamentu w związku z wykonywanymi zadaniami;

10) obsługa odwoławczej komisji dyscyplinarnej przy Ministrze dla nauczycieli szkół artystycznych;

11) współpraca w zakresie koordynacji zadań ministra wynikających z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

12) współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, Centrum Edukacji Artystycznej, w celu rozwiązania bieżących problemów, uzgodnienia stanowisk, pozyskania opinii i informacji oraz w związku z udziałem w procesie legislacyjnym:

13) uczestnictwo w posiedzeniach komisji Sejmu RP, Senatu RP, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

DO ZADAŃ SEKRETARIATU NALEŻY:

1) obsługa biurowa Departamentu, prowadzenie elektronicznej ewidencji i obiegu pism wpływających, prowadzenie rejestru skarg, listów, wniosków i petycji oraz sporządzanie okresowych sprawozdań ze sposobu ich załatwienia;

2) monitorowanie terminowości załatwiania spraw wskazanych przez dyrektora lub zastępcę dyrektora;

3) obsługa rozmów telefonicznych dyrektora i zastępców dyrektora;

4) organizacja przepływu informacji, przekazywanie zadekretowanej korespondencji oraz komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom Departamentu;

5) przygotowywanie pism na zlecenie dyrektora lub zastępców dyrektora;

6) prowadzenie kalendarza spotkań dyrektora i zastępców dyrektora, organizowanie i koordynacja narad, konferencji, wyjazdów służbowych, w tym krajowych i zagranicznych dyrektora i zastępców dyrektora;

7) koordynacja spraw pracowniczych, socjalnych i administracyjnych Departamentu;

8) koordynacja zadań związanych z zamówieniami i zakupami na potrzeby Departamentu, obsługa sprzętu biurowego i nadzór nad jego właściwą eksploatacją;

9) realizacja pozostałych zadań zleconych przez dyrektora i jego zastępców oraz wykonywanie poleceń w zakresie ustalonym w regulaminie.

Informację sporządził/a: Eliza Kujan

Ostatnia aktualizacja - 26.02.2020 o godz. 13:30 przez Jan Jabłoński