Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Dyrektor: Katarzyna Falkowska-Gołębiewska

Dane kontaktowe:

Tel: +48 22 69 25 546

Informację sporządził/a: Agnieszka Kozik

Do zadań własnych DEPARTAMENTU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I MEDIÓW należy:
 
1) inspirowanie, podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz przestrzegania przepisów prawa, w tym w szczególności prawa autorskiego, prawa medialnego i prawa z zakresu kinematografii oraz przygotowywanie projektów aktów prawnych w tym zakresie;
 
2) realizowanie czynności nadzoru ministra nad działalnością organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi;
 
3) sporządzanie opinii prawnych dotyczących obowiązującego prawa w zakresie właściwości departamentu;
 
4) prowadzenie postępowań związanych z wnioskami składanymi przez stowarzyszenia w sprawach dotyczących zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
 
5) obsługa Komisji Prawa Autorskiego;
 
6) interpretacja przepisów prawa w zakresie właściwości departamentu;
 
7) monitorowanie rozwoju nowych technologii, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w zakresie ochrony prawa autorskiego i polityki audiowizualnej oraz przygotowywanie odpowiednich analiz, opinii i informacji na ten temat;
 
8) obsługa międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych i działających w jego ramach grup roboczych;
 
9) prowadzenie rejestru i kontrola produkcji nośników optycznych;
 
10) obsługa systemu wynagrodzeń za wypożyczenia biblioteczne, w szczególności przygotowanie i kontrola wykonania umów zawieranych z organizacją zbiorowego zarządzania wyznaczoną do wypłaty tych wynagrodzeń;
 
11) wykonywanie czynności wynikających z przepisów prawa autorskiego w zakresie obsługi rejestru dzieł osieroconych prowadzonego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM);
 
12) prowadzenie wykazu dzieł niedostępnych w obrocie handlowym;
 
13) obsługa merytoryczna grup roboczych Rady UE w zakresie właściwości departamentu;
 
14) obsługa merytoryczna posiedzeń Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w zakresie właściwości departamentu;
 
15) obsługa merytoryczna grup roboczych i komitetów Komisji Europejskiej w zakresie właściwości departamentu;
 
16) współpraca w ramach grup międzyresortowych systemu EWD-P (System Europejskiej Wymiany Dokumentów-Polska) w zakresie własności intelektualnej i polityki audiowizualnej;
 
17) przygotowywanie materiałów na spotkania wielostronne ministrów kultury w zakresie właściwości departamentu;
 
18) obsługa postępowań przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości oraz Sądem Pierwszej Instancji i Trybunałem EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu);
 
19) opiniowanie pod względem prawnym dokumentów organizacji międzynarodowych, działających w dziedzinie własności intelektualnej i mediów;
 
20) współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie właściwości departamentu; 
 
21) gromadzenie informacji, monitorowanie zmian w działalności programowej i finansowej nadzorowanych instytucji kultury;
 
22) merytoryczne opiniowanie wniosków o objęcie honorowym patronatem ministra przedsięwzięć kulturalnych z zakresu własności intelektualnej i mediów;
 
23) rozpatrywanie wniosków o nadanie statusu oficjalnej koprodukcji filmom realizowanym przez polskich koproducentów z zagranicznymi partnerami;
 
24) koordynowanie prac wynikających z realizacji Celu 3 Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, zwanej dalej „SRKS”: „Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiana wiedzy”;
 
25) koordynowanie działań związanych z udziałem resortu w pracach Komitetu do Spraw Cyfryzacji oraz przygotowywanie materiałów i współpraca z tym Komitetem;
 
26) koordynowanie działań z zakresu informatyzacji (w tym cyfryzacji)  realizowanych w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w szczególności w zakresie wymiany informacji, materiałów i dokumentów dotyczących tych działań;
 
27) koordynowanie zadań ministra w zakresie działań zrealizowanych lub podjętych przez ministerstwo w celu urzeczywistnienia uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych;
 
28) koordynowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem wszelkiej dyskryminacji;
 
29) koordynowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem wdrażaniem dokumentów strategicznych w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa  narodowego, w tym realizacja zadań związanych ze współpracą międzynarodową;
 
30) opiniowanie dokumentów strategicznych, programów rozwoju orazprogramów wieloletnich;
 
31) realizowanie zadań zleconych przez ministra w zakresie analiz i opracowań dotyczących obszaru kultury;
 
32) prowadzenie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi spraw związanych z udziałem przedstawiciela ministerstwa w pracach Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju;
 
33) współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie programu badań statystycznych w dziedzinie kultury;
 
34) planowanie i koordynowanie realizacji zadań związanych ze wspieraniem, promocją, eksportem i rozwojem sektorów kultury i kreatywnych realizowanych przez ministerstwo i państwowe instytucje kultury, nad którymi nadzór sprawuje ministerstwo; 
 
35) koordynowanie i realizowanie, we współpracy z właściwymi departamentami, zadań związanych z kulturą cyfrową, w tym: digitalizacją, przechowywaniem i upowszechnianiem cyfrowych zasobów dziedzictwa kulturowego.
 
Informację sporządził/a: Jolanta Rędzikowska
Ostatnia aktualizacja - 25.04.2018 o godz. 12:25 przez Krzysztof Krukowski