Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Współpracy z Zagranicą

Dyrektor: Urszula Ślązak

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 02 40
Fax: +48 22 826 19 22
dwz@mkidn(dot)gov(dot)pl

Informację sporządził/a: Artur Budziński

Do zadań własnych Departamentu Współpracy z Zagranicą należy:
 
1) prowadzenie spraw w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze kultury, w ramach stosunków bilateralnych, współpracy transgranicznej i  regionalnej, gremiów międzynarodowych oraz wielostronnych platform współpracy:
 
a) koordynowanie, przygotowywanie i realizowanie wyjazdów zagranicznych kierownictwa resortu oraz oficjalnych wizyt zagranicznych gości ministra kultury
i dziedzictwa narodowego w Polsce, zwanego dalej „ministrem”,
b) opracowywanie stanowisk, opinii i ocen z zakresu międzynarodowej współpracy kulturalnej na potrzeby ministerstwa, innych organów administracji rządowej oraz podmiotów zewnętrznych,
c) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz promocji kultury polskiej za granicą na forum międzynarodowym, we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz z placówkami dyplomatycznymi,
d) realizowanie inicjatyw podejmowanych przez ministra w zakresie współpracy międzynarodowej;
 
2) realizowanie zadań wynikających z członkostwa Polski w globalnych i regionalnych organizacjach międzynarodowych:
a) współpraca z organizacjami systemu ONZ,
b) współpraca z Radą Europy, w zakresie projektów i inicjatyw w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego,
c) współpraca w ramach innych organizacji i inicjatyw regionalnych, w tym Grupy Wyszehradzkiej, Rady Państw Morza Bałtyckiego i Grupy 16+1 (Chiny - Europa Środkowo-Wschodnia), oraz platform i partnerstw, w tym Asia-Europe Meeting, Partnerstwa Wschodniego i Partnerstwa do spraw kultury Wymiaru Północnego,
d) koordynacja działań ministerstwa związanych z udziałem w wyspecjalizowanych gremiach organizacji międzynarodowych oraz monitorowanie implementacji konwencji międzynarodowych dotyczących dziedziny kultury;
 
3) inicjowanie i przygotowywanie projektów umów międzynarodowych w dziedzinie kultury, programów wykonawczych do nich, prowadzenie oraz uczestnictwo w negocjacjach;
 
4) opiniowanie projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez inne organy administracji rządowej, w celu zapewnienia spójności zapisów w zakresie polityki kulturalnej;
 
5) koordynowanie zadań związanych z realizacją konsultacji międzyrządowych; 
 
6) prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień dotyczących współpracy i wymiany kulturalnej z zagranicą oraz ochrony dóbr kultury zawartych w umowach międzynarodowych, programach wykonawczych i innych dokumentach;
 
7) zapewnianie przepływu informacji do właściwych organów administracji publicznej na temat działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne ministerstwa oraz instytucje podlegle na rzecz Polonii i Polaków za granicą; 
 
8) opiniowanie wniosków o przyznanie cudzoziemcom medali i odznaczeń ministra oraz wniosków o objęcie patronatem przedsięwzięć kulturalnych organizowanych za granicą;
 
9) inicjowanie i koordynowanie prac departamentalnych zespołów projektowych realizujących międzynarodowe projekty, inicjatywy i przedsięwzięcia kulturalne;
 
10) prowadzenie spraw z zakresu opiniowania dokumentów prawnych, w obszarze należącym do kompetencji departamentu;
 
11) nadzór finansowy oraz prowadzenie spraw organizacyjnych i merytorycznych wynikających z nadzoru ministra nad: Instytutem Adama Mickiewicza, Międzynarodowym Centrum Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Instytutem Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność;
 
12) zarządzanie programami ministra mającymi na celu promocję kultury polskiej za granicą;
 
13) prowadzenie spraw związanych z wnioskami o dofinansowanie projektów z zakresu promocji kultury polskiej za granicą;
 
14) prowadzenie spraw finansowych związanych z wydatkowaniem środków na realizację wydarzeń będących wynikiem międzynarodowych zobowiązań;
 
15) prowadzenie spraw finansowych oraz kontrola nad planowaniem i realizacją budżetu departamentu;
 
16) współpraca z Departamentem Finansowym MKiDN dotycząca krótko i długoterminowego planowania w zakresie budżetu państwa;
 
17) realizowanie zadań mających na celu wspieranie mobilności artystów i specjalistów z dziedziny kultury;
 
18) prowadzenie spraw administracyjnych związanych z umowami cywilno-prawnymi przygotowywanymi przez departament;
 
19) realizacja zadań departamentu w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego;
 
20) współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli oraz Biurem Audytu Wewnętrznego i Kontroli, w obszarze należącym do kompetencji departamentu;
 
21) realizacja zadań wynikających z nadzoru ministra nad działalnością fundacji działających w obszarze promocji kultury polskiej za granicą;
 
22) prowadzenie rejestrów wniosków oraz gromadzenie kopii sprawozdań, związanych z podróżami poza granice kraju oraz przyjmowaniem zagranicznych gości.
 

Informację sporządził/a: Joanna Szota

Ostatnia aktualizacja - 28.06.2018 o godz. 11:40 przez Krzysztof Krukowski