Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Dyrektor: Elżbieta Rogowska

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 42 10 556
Fax: +48 22 826 30 59
ddz(at)mkidn(dot)gov(dot)pl

Informację sporządził/a: Artur Budziński

Do zadań własnych DEPARTAMENTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANICĄ I STRAT WOJENNYCH należy:

1) wykonywanie, w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, umów międzynarodowych, których stroną jest RP w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, dokumentowania strat wojennych i restytucji dóbr kultury;

2) prowadzenie ewidencji ruchomych i nieruchomych dóbr kultury związanych z Polską, a znajdujących się za granicą w wyniku zmian w przynależności państwowej niektórych terytoriów;

3) dokumentowanie poloników o szczególnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego;

4) organizowanie oraz udzielanie pomocy finansowej i merytorycznej w celu: a) zabezpieczenia oraz konserwacji zabytków, przynależnych do polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, b) upamiętniania wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z polskim dziedzictwem kulturowym za granicą, c) dokumentowania i ochrony poloników w zasobach archiwalnych oraz zbiorach bibliotecznych i muzealnych za granicą;

5) inicjowanie, organizowanie, udzielanie pomocy finansowej i merytorycznej oraz promowanie badań naukowych nad polskim dziedzictwem kulturowym za granicą;

6) udzielanie pomocy finansowej i merytorycznej organizacjom i instytucjom polonijnym oraz emigracyjnym prowadzącym działalność w zakresie nauki, kultury i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, wspieranie muzeów, archiwów i bibliotek polonijnych i emigracyjnych w szczególności instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie we współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego i Departamentem Mecenatu Państwa;

7) współpraca z instytucjami krajowymi w sferze ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą;

8) współpraca z instytucjami zagranicznymi posiadającymi w swoich zbiorach obiekty związane z polskim dziedzictwem kulturowym;

9) wykonywanie zadań wynikających z umów międzynarodowych dotyczących miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych poza granicami RP;

10)sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz trwałymi upamiętnieniami faktów, wydarzeń i postaci, znajdującymi się poza granicami RP;

11)realizacja poza granicami kraju trwałych upamiętnień obejmujących miejsca polskiej pamięci narodowej oraz związane z nimi fakty, wydarzenia i postacie;

12) wspieranie inicjatyw w zakresie sprawowania przez inne podmioty prawa polskiego opieki nad znajdującymi się poza granicami kraju miejscami pamięci narodowej oraz trwałymi upamiętnieniami związanych z nimi faktów, wydarzeń i postaci;

13) organizowanie współpracy ze środowiskami i organizacjami emigracyjnymi, polonijnymi oraz polskimi poza granicami RP, w zakresie sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz trwałymi upamiętnieniami związanych z nimi faktów, wydarzeń i postaci;

14) współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej i Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie spraw dotyczących miejsc polskiej pamięci narodowej poza granicami kraju;

15) merytoryczne opiniowanie dokumentów i przygotowywanych aktów prawnych dotyczących strat wojennych i restytucji dóbr kultury; 16) prowadzenie ewidencji oraz gromadzenie danych dotyczących okoliczności utraty ruchomych dóbr kultury utraconych w wyniku II wojny światowej z terenu Polski w granicach po 1945 r.;

17) weryfikacja ruchomych dóbr kultury pod kątem ich zarejestrowania w bazie strat wojennych oraz wydawanie pisemnych potwierdzeń;

18) inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie poszukiwań dóbr kultury utraconych podczas i w wyniku II wojny światowej w szczególności poprzez kwerendy archiwalne i biblioteczne oraz monitoring rynku sztuki i zdigitalizowanych zasobów zbiorów publicznych w kraju i za granicą;

19) podejmowanie w kraju i za granicą działań restytucyjnych, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego przed organami policji, prokuratury, sądami, zapewnienie transportu;

20) współpraca z krajowymi organami i instytucjami, w szczególności z członkami Rady Ministrów, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami, prokuraturą, Policją, Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną oraz zagranicznymi organami ścigania w zakresie podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie i odzyskanie dóbr kultury utraconych w wyniku II wojny światowej;

21) współpraca z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uzyskiwania pełnomocnictw do podejmowania działań restytucyjnych;

22) gospodarowanie dobrami kultury utraconymi w wyniku II wojny światowej, a następnie odzyskanymi wskutek restytucji prowadzonej przez Rzeczpospolitą Polską;

23) koordynowanie działań w sprawach związanych z roszczeniami o zwrot ruchomych dóbr kultury przemieszczonych na terytorium Polski w wyniku II wojny światowej, kierowanymi do ministra;

24) prowadzenie szkoleń z zakresu tematyki strat wojennych i restytucji dóbr kultury, w szczególności dla policji, służby celnej, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości muzealników, historyków sztuki;

25) informacja i propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą i miejscach pamięci narodowej poza krajem, ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej oraz polskich stratach wojennych i restytucji dóbr kultury m.in. poprzez zapewnienie edycji publikacji oraz konferencje naukowe, wystawy i środki masowego przekazu, projekty edukacyjne w kraju i za granicą;

26) nadzór nad przygotowaniem do druku publikacji dotyczących strat wojennych i restytucji dóbr kultury, polskiego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci poza granicami kraju;

27) reprezentowanie ministerstwa podczas krajowych i międzynarodowych seminariów, konferencji, spotkań poświęconych zagadnieniom polskiego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej za granicą, utraconego dziedzictwa oraz restytucji dóbr kultury;

28) wykonywanie oraz koordynowanie i nadzór nad działaniami mającymi ma celu zabezpieczenie i odzyskanie dóbr kultury podlegających restytucji, a nie mających charakteru strat wojennych oraz działań związanych z gospodarowaniem dobrami kultury odzyskanymi wskutek restytucji prowadzonej przez Rzeczpospolitą Polską, a nie mającymi charakteru strat wojennych.

Informację sporządził/a: Dorota Wada

Ostatnia aktualizacja - 17.01.2019 o godz. 07:20 przez Jan Jabłoński