Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Fundacje

NADZÓR MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NAD FUNDACJAMI

INFORMACJE

Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491, z późn. zm) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest właściwym ministrem dla fundacji, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra tzn. obejmują sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością, w szczególności w zakresie:

1) podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej;
2) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
3) działalności muzeów;
4) miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych;
5) działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego oraz ich ochrony;
6) wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa;
7) edukacji kulturalnej;
8) wystaw artystycznych;
9) polityki audiowizualnej, w szczególności w zakresie prasy, radia, telewizji i kinematografii;
10) amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji i stowarzyszeń regionalnych oraz społecznokulturalnych;
11) wymiany kulturalnej z zagranicą;
12) działalności widowiskowej i rozrywkowej;
13) restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
14) udziału w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego.

Organy fundacji (zarządy) zobowiązane są do aktualizacji postanowień w statutach i odpowiednio wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie informacji o właściwym ministrze oraz zgłaszania zmiany innych danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, z późn. zm.).

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Fundacje mają obowiązek składania corocznie właściwemu ministrowi sprawozdań z działalności (art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach). Zakres sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529, z późn. zm.). Rozporządzenie to zostało zmienione w grudniu 2018 r. i uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ponadto informujemy, że w listopadzie 2015 r. wszedł w życie art. 12 ust. 2a ustawy o fundacjach, który zwalnia fundację z obowiązku składania sprawozdania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeżeli spełnione zostaną jednocześnie poniższe warunki:

1) fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego;
2) fundacja zamieściła na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).

WZÓR SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
Sprawozdania należy przekazać podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Fundacje sporządzające sprawozdanie z działalności za rok 2018 i za kolejne lata są zobowiązane uwzględniać nowy zakres sprawozdania. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w oparciu o ww. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, opracowało formularz, ułatwiający wpisanie odpowiednich danych.


Wzór sprawozdania z działalności fundacji 

Wzór sprawozdania z działalności fundacji - wersja edytowalna

Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ostatnia aktualizacja - 21.01.2020 o godz. 13:49 przez Jan Jabłoński