Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Przekształcanie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury

Uprzejmie informuję, że z dniem 25 marca 2015 r. w życie wchodzi ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (Dz. U. poz. 337).

Ustawa stanowi nową regulację prawną, która dotyczy dwóch działów zgodnie z klasyfikacją wynikającą z ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.), tj. działu Skarb Państwa oraz działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Potrzeba wydania ustawy wynikała z konieczności zabezpieczenia składników majątkowych w postaci narodowych dóbr kultury posiadanych przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa prowadzących działalność w sferze kultury. Mając na uwadze złożoność praw autorskich i majątkowych, które kształtują się różnie w poszczególnych spółkach, optymalnym rozwiązaniem zapewniającym ochronę dóbr kultury, a także ułatwiającym działalność tych podmiotów w dziedzinie kultury będzie przekształcenie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury, co zapewni sukcesję uniwersalną. Nadmienić należy, że w obowiązującym systemie prawnym nie ma regulacji umożliwiających bezpośrednie przekształcenie ww. spółek w instytucje kultury.

Przyjęta w przepisach koncepcja przekształcania przedmiotowych spółek zakłada:

  1. przekształcenie przedmiotowych spółek bezpośrednio w państwowe instytucje kultury;
  2. wskazanie walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników) spółki jako organu uruchamiającego proces przekształcenia spółek w państwowe instytucje kultury,
  3. wskazanie organu uprawnionego do wykonywania praw z akcji (udziałów) spółki (jest nim MSP jako właściwy do wystąpienia do MKiDN z wnioskiem o przekształcenie spółki w państwową instytucję kultury, do zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za okres poprzedzający jej wykreślenie z rejestru przedsiębiorców, a także do udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w organach Spółki, złożenia wniosku o wykreślenie spółki z KRS;
  4. określenie roli i kompetencji MKiDN w procesie przekształcenia (sporządzenie aktu przekształcenia na wniosek MSP, wydanie aktu o utworzeniu państwowej instytucji kultury, nadanie jej statutu, powołanie dyrektora państwowej instytucji kultury, rejestracja we właściwym rejestrze);
  5. uregulowanie spraw dotyczących bilansu zamknięcia spółki i funduszy utworzonej instytucji kultury,
  6. dokonanie wpisu państwowej instytucji kultury do rejestru instytucji kultury z dniem wykreślenia przekształcanej spółki z rejestru przedsiębiorców,
  7. wstąpienie państwowej instytucji kultury utworzonej w trybie ustawowym we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była przekształcana spółka, bez względu na charakter prawny tych stosunków,
  8. zabezpieczenie praw autorskich do filmów oraz ochrony materiałów filmowych, stanowiących narodowe dziedzictwo kulturalne w przypadku likwidacji lub upadłości spółki.

Ustawa  z dnia 15 stycznia 2015 r. o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (Dz. U. poz. 337)

Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

Ostatnia aktualizacja - 17.11.2015 o godz. 13:36 przez Administrator