Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

 

(informacja przekazywana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), zwanym dalej „Rozporządzeniem”.

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 w Warszawie.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Mariusz Węglewski, kontakt:  mweglewski@kulturaisport(dot)gov(dot)pl  lub  IOD@kulturaisport(dot)gov(dot)pl  .

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w szczególności, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wobec osób kierujących korespondencję lub korzystających z innych form kontaktu z urzędem. Obowiązek ten wynika z nałożonych przepisami prawa powinności administracji, dotyczących załatwiania spraw w zakresie kompetencji Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu . Możliwe jest przetwarzanie danych osobowych również w innych celach, jednak wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO i na podstawie art. 6 RODO.

4. Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom lub ich kategoriom: wyłącznie podmiotom upoważnionym lub podmiotom właściwych do udzielenia odpowiedzi w zakresie przesyłanej korespondencji na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z realizacji prawa obowiązującego w Unii Europejskiej lub z umów międzynarodowych.

6. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz zgodnie z długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w przepisach kancelaryjnych urzędu obsługującego Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, tworzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia;

• prawo to podlega ograniczeniu w przypadku żądania kopii danych, której udostępnienie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych podmiotów danych,

• w przypadku udostępniania danych osobowych przechowywanych w zasobie archiwum zakładowego prawo to podlega ograniczeniu i następuje w zakresie, w jakim dane podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych,

- żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia;

• prawo to w przypadku żądania uzupełnienia danych jest ograniczane przez cele przetwarzania danych,

-usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia.

Prawo do bycia zapomnianym jest ograniczone w zakresie:

• korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

• wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

• z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,

• celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do bycia zapomnianym, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,

• ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia

• prawo to jest ograniczone poprzez konieczność wykazania przez wnioskującego swojej szczególnej sytuacji oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, a przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

- żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia

• prawo to jest ograniczone do przypadków, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby lub dla realizacji umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą. Prawo to przysługuje również w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Korzystanie z tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.

9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna, że przetwarzanie dotyczące jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. W urzędzie obsługującym Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, co do zasady nie stosuje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane, automatyczne podejmowanie decyzji może być zastosowane jedynie szczególnie uzasadnionych okolicznościach.

Ostatnia aktualizacja - 11.03.2021 o godz. 10:17 przez Jan Jabłoński