Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

KONKURS

18.07.2018

KONKURS NA KURATORSKI PROJEKT WYSTAWY DO REALIZACJI W PAWILONIE POLSKIM, PREZENTOWANEJ W RAMACH 58 MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY SZTUKI W WENECJI W 2019 ROKU

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają konkurs na kuratorski projekt wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 58 Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2019 roku, której kuratorem generalnym jest Ralph Rugoff.

Projekt kuratorski powinien zawierać koncepcję wystawy, pełny scenariusz wystawy wraz z wizualizacją, streszczenie scenariusza wystawy oraz kosztorys produkcji projektu.

Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi posiadać:

 • wykształcenie wyższe;
 • dobrą znajomość zagadnień sztuki współczesnej,  doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw;
 • dobrą znajomość języka angielskiego.

Projekt należy złożyć bez umieszczonego na nim nazwiska kuratora projektu. Na projekcie należy umieścić godło, a następnie powtórzyć je na załączonej kopercie, w której należy umieścić następujące informacje:

 • powtórzenie godła;
 • imię i nazwisko kuratora;
 • adres mailowy i pocztowy, numer telefonu kuratora;
 • CV kuratora;
 • wypełnione i podpisane „Oświadczenie kuratora”, które stanowi załącznik do regulaminu.

Koncepcja wystawy oraz streszczenie scenariusza zostaną upublicznione po ogłoszeniu wyników konkursu. Udostępnienie pełnego scenariusza wystawy wraz z wizualizacją projektu nastąpią za pisemną zgodą kuratora.

Termin składania projektów upływa z dniem 28 września 2018 roku (piątek).

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do kancelarii Organizatora na adres:

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
z dopiskiem „Biennale Sztuki 2019”

 

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronach internetowych:

REGULAMIN KONKURSU (PDF)

PLANY PAWILONU POLSKIEGO W WENECJI (ZIP)

Dodatkowe informacje o konkursie:

Joanna Waśko, j(dot)wasko@zacheta(dot)art(dot)pl
Więcej o Biennale Sztuki labiennale.org/en/art/2019
Więcej o Pawilonie Polskim labiennale.art.pl
 

REGULAMIN KONKURSU

NA KURATORSKI PROJEKT WYSTAWY
W PAWILONIE POLSKIM NA
58 MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE 
SZTUKI W WENECJI W 2019 ROKU

Warszawa, maj 2018 r.

 

ORGANIZATOR

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.

 

CEL KONKURSU

Wyłonienie kuratorskiego projektu wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 58 Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2019 roku, której kuratorem generalnym jest Ralph Rugoff.

 

O BIENNALE

Międzynarodowa Wystawa Sztuki – La Biennale di Venezia należy do najbardziej prestiżowych wydarzeń artystycznych prezentujących najważniejsze światowe dokonania, projekty, nurty i koncepcje w dziedzinie sztuki. Wystawa organizowana jest co dwa lata, począwszy od roku 1895. Posiadająca własny pawilon Polska uczestniczy w tym wydarzeniu od roku 1932. Obecnie biennale składa się z wystawy głównej, przygotowywanej przez kuratora generalnego zaproszonego przez Fundację, oraz z wystaw w pawilonach narodowych; całość dopełniają wydarzenia towarzyszące (collateral events).

W sytuacji, gdy w trakcie trwania konkursu Fundacja La Biennale di Venezia ogłosi temat główny biennale, Organizator zachęca uczestników konkursu do nawiązania do tego tematu w projekcie, nie jest to jednak warunek formalny.

 

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest otwarty.
 2. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie przez biorącego w nim udział kuratora lub zespół kuratorski zwany dalej „kuratorem”, wymienionych w regulaminie zasad i warunków. 
 3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołuje Jury konkursu, zwane dalej „Jury”. Obrady Jury odbywają się w języku polskim, a w przypadku gdy powołany Juror jest obcokrajowcem obrady są tłumaczone symultanicznie.
 4. Jury dokonuje oceny formalnej i decyduje o dopuszczeniu do konkursu zgłoszonej dokumentacji poszczególnych projektów.
 5. Wszystkie dopuszczone projekty zostają przedstawione i omówione przez Jury.
 6. Głosowanie Jury jest jawne. W przypadku dużej liczby zgłoszeń głosowanie Jury na wniosek Przewodniczącego Jury może odbyć się dwuetapowo.
 7. Wygrywa projekt z najwyższą punktacją, jednak nie mniej niż z 3 głosami, zwany dalej „Projektem Wybranym”. Drugi w kolejności punktacji projekt pozostaje zachowany jako projekt rezerwowy, zwany dalej „Projektem Rezerwowym”.
 8. Przewodniczący Jury otwiera kopertę zawierającą godło i odczytuje nazwisko zwycięzcy konkursu (Projekt Wybrany). Następnie odtajniane są pozostałe projekty.
 9. Od werdyktu Jury nie ma odwołania.
 10. Projekt Wybrany jest kierowany do akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu przyjęcia projektu do realizacji w Pawilonie Polskim na 58 Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji w 2019 roku.
 11. Organizator po akceptacji Projektu Wybranego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawrze z kuratorem projektu umowę.
 12. Organizator może zwrócić się do kuratora Projektu Wybranego o dokonanie zmian
  w projekcie.
 13. Udział w konkursie i jego wygrana zobowiązuje kuratora do podjęcia dalszych prac projektowych, zaakceptowania obowiązującego regulaminu 58 Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji oraz przestrzegania harmonogramu i współpracy z Organizatorem w celu terminowego otwarcia wystawy.
 14. Projekt Rezerwowy pozostanie do dyspozycji Organizatora przez 3 miesiące, licząc od dnia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie akceptacji Projektu Wybranego.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania Projektu Wybranego i jego tytułu do wszystkich celów identyfikacyjnych i reklamowych o nieograniczonym zasięgu terytorialnym. Identyczne prawo Organizator zastrzega sobie w przypadku, gdyby do realizacji przeznaczony został Projekt Rezerwowy.
 16. Organizator z przyczyn obiektywnych (losowych) nie musi wdrażać Projektu Wybranego. Decyzja o niewdrażaniu projektu wymaga akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 17. W sytuacji, o której mowa w pkt 16, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może wskazać do realizacji Projekt Rezerwowy lub unieważnić konkurs. W przypadku decyzji o unieważnieniu konkursu zastosowanie znajduje procedura określona w pkt 18.
 18. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może powołać kuratora na podstawie rekomendacji Komisarza Pawilonu Polskiego. Procedura ta ma zastosowanie w przypadku niewyłonienia przez Jury Projektu Wybranego (czyli w sytuacji gdy wszystkie dopuszczone projekty otrzymują zero głosów w drodze tajnego głosowania bądź, gdy najwyższa punktacja projektu jest mniejsza niż 3 głosy), w sytuacji unieważnienia konkursu oraz w sytuacji niemożności realizacji Projektu Wybranego, o której mowa w pkt 16 i przy jednoczesnym braku Projektu Rezerwowego, o którym mowa w pkt 19.
 19. Projekt Wybrany może być realizowany w sytuacji braku Projektu Rezerwowego, to znaczy gdy wszystkie pozostałe dopuszczone projekty otrzymają zero głosów w drodze tajnego głosowania.
 20. Organizator nie uwzględni w konkursie projektów, które wpłyną po terminie, według zasad określonych w pkt 5 rozdziału „Warunki Formalne” niniejszego regulaminu.
 21. O wyniku konkursu Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej www.zacheta.art.pl po akceptacji werdyktu Jury przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na stronie Organizatora zamieszczone zostanie końcowe oświadczenie Jury odnośnie wyniku konkursu.
 22. W terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu przez Organizatora, koncepcje wystaw i streszczenia scenariuszy wystaw wszystkich projektów konkursowych zostają upublicznione w formie ustalonej przez Organizatora.
 23. Udostępnienie pełnego scenariusza wystawy wraz z wizualizacją projektu może nastąpić tylko za pisemną zgodą kuratora złożoną w „Oświadczeniu kuratora”, które stanowi załącznik do regulaminu.
 24. Projekty będą zwracane ich autorom na żądanie, bezpośrednio lub listownie w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu. Po upływie tego okresu będą zniszczone.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi posiadać:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. dobrą znajomość zagadnień sztuki współczesnej, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw;
 3. dobrą znajomość języka angielskiego.

 

WARUNKI FORMALNE

 1. Kuratorski projekt wystawy powinien zawierać:

1) koncepcję wystawy wraz z określonym autorskim tematem przewodnim – krótka idea projektu oraz opis i uzasadnienie tematu projektu (2 strony), w języku polskim i angielskim (upubliczniana po ogłoszeniu wyników konkursu);
2) pełny scenariusz wystawy w języku polskim wraz z wizualizacją (upubliczniane za zgodą kuratora);

3) streszczenie scenariusza wystawy – 2 strony, w języku polskim i angielskim (upubliczniany);
4) kosztorys produkcji projektu (nie upubliczniany).

 1. Projekt należy złożyć w formie wydruków (zbindowane A4) oraz w formacie cyfrowym (pliki .pdf lub .jpeg na CD/DVD/pendrive). Dozwolone są dodatkowe formy prezentacji projektu np. makiety. W przypadku prezentacji projektu w formatach cyfrowych innych niż wyżej wymienionych, muszą się one otwierać w ogólnodostępnych programach na komputerze z systemem Windows.
 2. Na projekcie należy umieścić godło jako kod utajniający kuratora projektu.
 3. Do projektu należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną godłem, zawierającą:

1) powtórzenie godła;

2) imię i nazwisko kuratora; 

3) adres i numer telefonu kuratora;

4) CV kuratora;

5) wypełnione i podpisane „Oświadczenie kuratora”, które stanowi załącznik do regulaminu.

 1. Termin składania projektów upływa z dniem 28 września 2018 roku. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do kancelarii Organizatora. Sekretariat Organizatora czynny jest w dni powszechne w godz. 10-16. Adres Organizatora:
  Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

pl. Małachowskiego 3

 • Warszawa,
         z dopiskiem „Biennale Sztuki 2019”.
 • Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Organizatora www.zacheta.art.pl, jak również udzielane są drogą mailową — Joanna Waśko; j(dot)wasko@zacheta(dot)art(dot)pl. Więcej informacji o 58 Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji na stronie Fundacji La Biennale http://www.labiennale.org/en/art/2019/homepage-2019.

 

WARUNKI FINANSOWE

 1. Kosztorys produkcji projektu nie może przekraczać kwoty budżetu ustalonego na realizację projektu tj. 450 000 złotych brutto.
 2. W przypadku kosztorysu produkcji projektu przekraczającego ww. sumę niezbędne jest podanie dodatkowych źródeł finansowania i dołączenie do projektu listu intencyjnego.
 3. Kosztorys produkcji projektu powinien uwzględniać wyłącznie:
  1) Pełną produkcję wystawy (przykładowo: zakup materiałów, produkcję prac, wypożyczenie sprzętu, wypożyczenie prac, budowlane przystosowanie pawilonu do założeń projektu wystawy, przeloty i zakwaterowanie na czas podróży niezbędnych do realizacji projektu itp.). Organizator zapewnia tylko przelot, zakwaterowanie i diety dla kuratora/ów i artysty/ów (max. dla 3 osób) na czas do 2 tygodni podczas montażu i otwarcia wystawy.
  2) Produkcję druków towarzyszących wystawie – katalog, ulotka informacyjna rozdawana w pawilonie czy gadżet promocyjny – jeśli projekt kuratorski zakłada takie druki.
  3) Honoraria dla kuratora/ów, artysty/ów oraz wszystkich wykonawców i podwykonawców niezbędnych do pełnej realizacji projektu, w tym projektantów, grup montażowych, fotografa wystawy, itp. Organizator zapewnia jedną osobę pilnującą pawilon na czas trwania wystawy.

4) Koszty dodatkowych transportów. Organizator zapewnia jeden transport (lądowy i wodny) z Polski do Wenecji i jeden z Wenecji do Polski, do 3000 kg każdy.

 

WARUNKI TECHNICZNE I SPECYFIKACJA PAWILONU POLSKIEGO

 1. Projekt ekspozycji musi podlegać przepisom polskiego prawa budowlanego oraz zasadom BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) oraz PPOŻ (ochrona przeciwpożarowa). Organizator zastrzega możliwość dostosowania projektu do obowiązujących przepisów prawa włoskiego.
 2. Istnieje możliwość uwzględnienia w projekcie ekspozycji ingerencji w przestrzeni przed pawilonem, wymaga to jednak oddzielnej akceptacji La Biennale di Venezia i urzędu miasta Wenecja. Akceptacja taka nie jest gwarantowana przez Organizatora i brak zgody może wiązać się z wykonaniem zmian w projekcie ekspozycji na etapie realizacji.
 3. Tworząc projekt i kosztorys produkcji projektu, należy wziąć pod uwagę warunki techniczne Pawilonu Polskiego.
 4. Szczegółowe plany Pawilonu Polskiego dostępne są na: http://zacheta.art.pl/pl/biennale. Organizator nie jest w posiadaniu innej dokumentacji pawilonu poza zamieszczoną na www.
 5. Kurator ma do dyspozycji pustą przestrzeń ekspozycyjną pawilonu. Dozwolona jest ingerencja w strukturę pawilonu przy zachowaniu jego integralności (pawilon ma status zabytku).
 6. Ściany pawilonu wykonane są z cegły, belki i łuki z drewna, poddasze przy otworze świetlika wykonane jest z betonu zbrojonego. Świetlik jest szklany i ma zamontowane elektryczne rolety umożliwiające całkowite zaciemnienie pawilonu.
 7. Pawilon wyposażony jest w podstawowy system oświetleniowy. W pawilonie znajdują się liczne gniazdka elektryczne.
 8. Pawilon posiada małe zaplecze techniczno-magazynowe. Organizator zaleca uwzględnienie dodatkowej przestrzeni techniczno-magazynowej w projekcie i kosztorysie produkcji projektu, jeśli wymaga tego specyfikacja projektu.
  1. W pawilonie nie ma toalety ani podłączenia do wody.
  2. W pawilonie zainstalowany jest system klimatyzacji oraz Internet bezprzewodowy.

 

załącznik do regulaminu konkursu

 

…………………………………….

imię, nazwisko  

                                                                                   

…………………………………….       

adres

 

…………………………………….

PESEL

 

 

OŚWIADCZENIA KURATORA

 

1. Oświadczenie o prawach autorskich

Oświadczam, że zgłaszany przeze mnie kuratorski projekt na wystawę w Pawilonie Polskim na 58 Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji w 2019r., prezentuje oryginalny pomysł na wystawę, do którego mam pełne prawa autorskie. Koncepcja wystawy i przedstawiony scenariusz nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie naruszają przepisów prawa, ani interesów lub praw osób trzecich.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami regulaminu, które całkowicie akceptuję.

 

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie pełnego scenariusza kuratorskiego projektu wraz z wizualizacją.

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*na upublicznienie pełnego scenariusza kuratorskiego projektu wraz z wizualizacją, po rozstrzygnięciu konkursu w formie określonej przez Organizatora.

 

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu, w tym prawidłowej współpracy z Organizatorem.

 

 

                                                                                                              ……………………………………………………..

podpis kuratora**

 

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku zespołu kuratorskiego, oświadczenie wypełnia każdy z kuratorów

Informację sporządził/a: Dorota Błońskapowrót
Ostatnia aktualizacja - 24.08.2018 o godz. 13:27 przez Krzysztof Krukowski