Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o konkursie

04.08.2020

Konkurs o stypendia z programu „Gaude Polonia” na 2021 rok

Stypendia w ramach programu „Gaude Polonia” przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów, dostępnego pod adresem: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (zwane dalej NCK).

Program polega na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego stypendyści realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury.

Konkursem objęte są stypendia półroczne w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021 r.

Wysokość stypendium wynosi 3 750 zł. brutto miesięcznie.

Dziedziny:

a) film,
b) fotografia,
c) historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru,
d) konserwacja dzieł sztuki,
e) literatura/przekład,
f) muzealnictwo,
g) muzyka,
h) sztuki wizualne,
i) teatr

Nabór wniosków trwa do 15 października 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium z programu „Gaude Polonia” należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:

Instytut Polski
ul. Wołodarskiego 6
220030 Mińsk Białoruś

Instytut Polski w Kijowie
ul. Bohdana Chmielnickiego 29/2 of. 17
01-030 Kijów Ukraina

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć CD lub pendrive z nagraniami lub portfolio z pracami kandydata.

W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami NCK: tel. +48-22-350-95-30

e-mail: bberdychowska@nck(dot)pl

Warunki udziału w konkursie:
- obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa środkowo-wschodniej Europy;
- wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia);
- wykształcenie wyższe;
- dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie;
- projekt stypendialny

O stypendium może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy środkowo-wschodniej, która w terminie do 15 października 2020 r. złoży wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego (autorski projekt twórczy w dziedzinie filmu, fotografii, konserwacji dzieł sztuki, literatury/przekładu, muzealnictwa, muzyki, sztuk wizualnych, teatru, a także historii i krytyki filmu, muzyki, sztuki, teatru) w Instytucie Polskim w Kijowie/Mińsku lub bezpośrednio w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, do którego zostaną dołączone wymagane załączniki (przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie konkursu).

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 1 grudnia 2020 r., ale nie późniejszym niż 15 grudnia 2020 r.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do ogłoszenia o konkursie: Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do regulaminu: Wzór formularza wniosku o przyznanie stypendium
Załącznik nr 2 do regulaminu: Wzór formularza rekomendacji
Załącznik nr 3 do regulaminu: Wzór umowy stypendialnej
Załącznik nr 4 do regulaminu: Regulamin pracy Komisji

Informację sporządził/a: Jacek Drozdapowrót
Ostatnia aktualizacja - 04.08.2020 o godz. 08:45 przez Jan Jabłoński