Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia spółek Skarbu Państwa

Ogłoszenie spółki Radio Rzeszów S.A. o zbyciu prawa wieczystego użytkowania 2 nieruchomości

05.08.2020

Spółka „Polskie Radio Rzeszów” S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania dwóch nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tylawa, gmina Dukla, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Spółka „Polskie Radio Rzeszów” S.A., z siedzibą w Rzeszowie, adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

1. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o numerze 325/1 o powierzchni 0,20 ha oraz własnością znajdujących się na niej budynków, budowli oraz urządzeń wraz z infrastrukturą, które położone są w miejscowości Tylawa, gmina Dukla, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krośnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr KS1K/00106875/0,

2. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o numerze 326/5 o powierzchni 0,09 ha, która położona jest w miejscowości Tylawa, gmina Dukla, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krośnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr KS1K/00106875/0.

Cena wywoławcza – 80 000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) netto.

I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 2.09.2020 r. wadium wyłącznie w gotówce w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 groszy) na rachunek bankowy „Polskiego Radia Rzeszów” S.A.: BANK PEKAO S.A. II O/RZESZÓW 29 1240 2614 1111 0000 3959 0325.

II. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opisanych: „Przetarg na sprzedaż ośrodka wypoczynkowego w Tylawie” w sekretariacie „Polskiego Radia Rzeszów” S.A. do dnia 2-09-2020 r. do godziny 12:00.

III. Oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
c) oryginał dowodu wpłacenia wadium,
d) w przypadku osób fizycznych dokumentu potwierdzającego tożsamość, a będący w związku małżeńskim również obowiązani są wskazać, czy występują w imieniu własnym, czy zamierzają nabyć nieruchomość w imieniu swoim, czy i małżonka na majątek wspólny, i wówczas obowiązani są przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości, bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoba obca działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa (notarialnie potwierdzonego).
e) W przypadku podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych aktualnego odpisu z KRS lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej., zaświadczenia o numerze REGON, decyzji o nadaniu numeru NIP, stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość i upoważnienia do reprezentowania uczestnika przetargu,
f) dokumentu potwierdzającego uzyskanie stosownej zgody na dokonanie określonej czynności prawnej, jeżeli przepis prawa, statut, umowa spółki, akt założycielski przedsiębiorcy itp. wymaga uzyskania zgody właściwego organu.
g) oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnoszą zastrzeżeń.
h) oświadczenia, że oferent pokryje wszystkie koszty przeniesienia praw do sprzedawanej nieruchomości.
i) Oświadczenia o przejęciu wszelkich roszczeń osób trzecich wobec „Polskiego Radia Rzeszów” S.A. oraz jej poprzednika prawnego dotyczących nieruchomości objętej przetargiem.
j) W przypadku cudzoziemca niezbędne jest przedłożenie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U.2017.2278).

Pełna treść ogłoszenia 

Ze strony „Polskiego Radia Rzeszów” S.A. osobą odpowiedzialną (autorem) za treść ogłoszenia jest pracownik „Polskiego Radia Rzeszów” S.A. Małgorzata Polak.

Informację sporządził/a: Olgierd Generowiczpowrót
Ostatnia aktualizacja - 05.08.2020 o godz. 12:08 przez Jan Jabłoński