Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Praktyki, wolontariaty, staże

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oferuje możliwość organizacji:

 1. Praktyki studenckiej;
 2. Praktyki absolwenckiej nieodpłatnej;
 3. Praktyki absolwenckiej płatnej;
 4. Wolontariatu;
 5. Stażu dla osób bezrobotnych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji praktyk, staży i wolontariatów w MKiDN zostały określone w załączniku do zarządzenia Nr 10/2019 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dzie­dzictwa Narodowego z dnia 17 czerwca 2019 r. - Zasady organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, wolontariatów oraz staży dla osób bezrobotnych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia na praktykę studencką/praktykę absolwencką nieodpłatną lub wolontariat należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres praktyki(dot)mkidn@mkidn(dot)gov(dot)pl(w tytule wiadomości: „praktyka stu­dencka”/„praktyka absolwencka nieodpłatna”/„wolontariat”) oraz oryginał w postaci papierowej pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Kadr i Szkolenia, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa;(z dopiskiem na kopercie: „praktyka stu­dencka”/„praktyka absolwencka nieodpłatna”/„wolontariat”).

Wymagane dokumenty należy przesyłać co najmniej 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczę­cia praktyki studenckiej, praktyki absolwenckiej nieodpłatnej albo wolontariatu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (22) 42 10 286 lub pod adresem praktyki(dot)mkidn@mkidn(dot)gov(dot)pl


INFORMACJA DLA OSÓB, OD KTÓRYCH ZBIERANE SĄ DANE

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Mariusz Węglewski, e-mail: mweglewski@mkidn(dot)gov(dot)pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na praktykę studencką/praktykę absolwencką/wolontariat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. arozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”, oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730) i stosowne akty wykonawcze do tej ustawy.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom lub ich kategoriom poza organami i podmiotami upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane będą przechowywane do dnia wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz z zachowaniem terminów archiwizacji określonych w przepisach: o na­rodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rze­czowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakła­dowych.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
  • żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane doty­czą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
 9. W sprawach spornych osobie przetwarzającej dane osobowe przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są prze­twarzane.

Informację sporządził/a: Katarzyna Baranowska

Ostatnia aktualizacja - 01.07.2021 o godz. 08:49 przez Jan Jabłoński