Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Praktyka absolwencka płatna

Praktykę absolwencką płatną w MKiDN może odbyć osoba, która:

1) ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i ukończyła 18. rok życia;
2) w dniu rozpoczęcia praktyki absolwenckiej płatnej nie ma ukończonego 30. roku życia;
3) posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki absolwenckiej płatnej;
4) posiada obywatelstwo polskie.


W przypadku osób posiadających dokument potwierdzający ukończenie szkoły za granicą, uznaje się go za równorzędny świadectwu ukończenia gimnazjum krajowego, na zasadach określonych w przepisach dotyczących systemu oświaty.

Osoba zainteresowana odbyciem w MKiDN praktyki absolwenckiej płatnej przesyła w odpowiedzi na opublikowane na stronie internetowej MKiDN ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką płatną:

1) CV;

2) list motywacyjny;

3) inne wymagane dokumenty wskazane w ogłoszeniu.


Przyjęcie na praktykę absolwencką płatną następuje w drodze rekrutacji.

Praktykę absolwencką płatną odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką płatną, zawieranej pomiędzy MKiDN (przyjmującym na praktykę absolwencką), a praktykantem na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Umowę podpisuje Dyrektor Generalny MKiDN lub osoba przez niego upoważniona do reprezentowania MKiDN oraz praktykant. Wzór umowy jest określony w załączniku

Zawarcie kolejnej umowy pomiędzy praktykantem a MKiDN jest możliwe tylko na łączny okres nieprzekraczający 3 miesięcy.


Zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i nabytych umiejętnościach wydawane jest na wniosek osoby, która odbyła praktykę absolwencką.

Opinia o odbytej praktyce absolwenckiej jest wydawana przez opiekuna merytorycznego lub kierownika właściwej komórki organizacyjnej, na wniosek osoby, która odbyła praktykę absolwencką.

Miesięczne świadczenie pieniężne wypłacane jest na podstawie rachunku wystawionego przez praktykanta po upływie każdego miesiąca kalendarzowego lub po zakończeniu praktyki, w kasie MKiDN albo przelewem na konto praktykanta wskazane na rachunku, w terminie 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionego rachunku i potwierdzenia odbycia praktyki.


Informację sporządził/a: Katarzyna Baranowska

Ostatnia aktualizacja - 02.01.2020 o godz. 11:00 przez Jan Jabłoński